Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach

Zarządzeniem Nr  19/ 2013/ W z dnia 10 lipca 2013r.

 

OGŁASZA KONKURS

 

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W WADOWICACH

 

Miejsce pracy:  Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydziały Zamiejscowe z siedzibą
w Suchej Beskidzkiej

Oznaczenie konkursu: Prez.Adm.1102-13/2013/W

Liczba stanowisk:       1 stanowisko

Termin konkursu:       2 września 2013r. godz. 10.00

Miejsce konkursu :      Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydziały Zamiejscowe z siedzibą
w Suchej Beskidzkiej

 

Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym
w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o stroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 427ze zm.)

Zgodnie z art. 155  §  2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – Dz. U. Nr 26, poz. 157)  na  stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lat;

 

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 lipca 2013r.
bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Wadowicach (pokój 114 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Prez. Adm. 1102-13/2013/W) na adres:

Sąd Rejonowy w Wadowicach

Oddział Administracyjny

ul. Żwirki i Wigury 9    34-100  Wadowice


W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo
  o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 6. trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

 Dokumenty osób niewybranych w drodze konkursu oraz osób niezakwalifikowanych na listę rezerwową będą do odebrania w Oddziale Administracyjny Sądu Rejonowego w Wadowicach w terminie do dnia 17 września 2013r.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze budynku Sądu Rejonowego
w Wadowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziałach Zamiejscowych z siedzibie w Suchej Beskidzkiej jak również w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia
26 sierpnia 2013r.

Miejsce i godzina przeprowadzenia konkursu zostaną opublikowane wraz z listą kandydatów dopuszczonych do konkursu (lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania).

 

 

                                                                                                                                    Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                             w Wadowicach

 

                                                                                                                                        SSR Romana Sołtysek 

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2013-07-15
Publikujący Łukasz Polak 2013-07-15 08:41
Modyfikacja Łukasz Polak 2013-07-15 08:44