Konkurs na stanowisko stażysty

Wadowice, dnia  8   marca 2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Na podstawie art. 3 b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku – o pracownikach sądów
i prokuratury / t.j. Dz. U. z 2011r.  Nr 109 poz. 639 ze zm./

 

PREZES  SĄDU REJONOWEGO W  WADOWICACH

ogłasza

 

KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY

W SĄDZIE REJONOWYM

W WADOWICACH 

 

Oznaczenie konkursu : Prez. Adm. 1102 - 3/2012/W

        

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy:     2  osoby w pionie karnym,

przy czym 1 stanowisko do obsadzenia od dnia 1 października 2012r.

 

 

 

 

Zakres zadań  na stanowisku referenta stażysty :

 

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach ;

- przygotowywanie wokand na posiedzenia( dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie 
   wokand);

- rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron,
   pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;

 - szycie i numerowanie akt;

- zakładanie akt zastępczych ;

- wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;

- sporządzanie zarządzeń do Księgowości;

- wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów
   komputerowych;

 - inne czynności zlecone przez przełożonych ;

 

Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę :

 

1. Posiadać wykształcenie  wyższe,  co  najmniej  zawodowe  i  uzyskany  tytuł  zawodowy,
2. Posiadać  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych;

3. Posiadać  nieposzlakowaną  opinię;

4. Legitymować  się  bardzo  dobrą  znajomością  techniki  pracy  biurowej, obsługi 
    komputera, oraz innych urządzeń biurowych (faks, ksero, skaner);

5. Biegle  pisać  na  komputerze  –  pod  dyktando;

6. Prezentować wysoki  poziom  kultury  osobistej i wiedzy ogólnej, cechować się
    odpornością na stres, być komunikatywnym i kreatywnym oraz posiadać zdolności
    analityczne, a także umiejętność  pracy  w  zespole;

7.  Posiadać  stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  stanowisku stażysty;

8.  Nie  być  karanym  za  przestępstwa  lub  przestępstwa  skarbowe;

9. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane 
    z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwa  skarbowe;

 

 

Mile widziane dodatkowe wymagania od kandydata na  stażystę:

 

  1. doświadczenie w pracy biurowej  w sądownictwie (np. ukończony staż dla bezrobotnego w sądownictwie, praca na umowy na zastępstwo) ;
  2. znajomość i rozumienie terminologii prawniczej ;
  3. znajomość Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenia „Regulamin urzędowania sądów powszechnych”, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych
    i innych działów administracji  sądowej.

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata :

 

1.Podanie o pracę ;

2. CV;

3.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ;

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

5.Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone  postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji;

7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

8. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy /do pobrania/;

9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie odbycie stażu itp.

 

 

Termin składania ofert:

 

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 22 marca 2012r. do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wadowicach ul. Żwirki i Wigury 9 pokój 114 bądź droga pocztową ( za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferta winna zawierać oznaczenie konkursu – „ Konkurs – Prez. Adm. 1102 -3 /2012/W

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty osób niewybranych w drodze konkursu oraz osób niezakwalifikowanych na listę rezerwową będą do odebrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Wadowicach w terminie do 30 kwietnia 2012r.

 

Konkurs składa się z trzech etapów :

 

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienie do konkursu;

 

Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

 

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna;

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 30 marca 2012 roku z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu ( co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu).

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
Autor Sąd Rejonowy w Wadowicach2012-03-08
Publikujący Łukasz Polak 2012-03-08 10:39
Modyfikacja Łukasz Polak 2012-03-08 10:41