Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Regulamin funkcjonowania czytelni akt Sądu Rejonowego w Wadowicach

Regulamin funkcjonowania czytelni akt Sądu Rejonowego w Wadowicach

 

REGULAMIN

funkcjonowania  czytelni  akt

Sądu Rejonowego w Wadowicach

 

 1. Czytelnia akt jest miejscem udostępniania akt lub nagrań Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw do przeglądania ze wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Wadowicach za wyjątkiem Wydziału V Ksiąg Wieczystych, osobom do tego upoważnionym tj. stronom postępowania i pełnomocnikom. Czytelnia akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności.
 2. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Czytelni sprawuje Kierownik Oddziału Administracyjnego.
 3. Czytelnia akt znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach, pokój 11.
 4. Czytelnia akt jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00  do 15.00,  z zastrzeżeniem, że ostatnie akta lub nagranie z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw udostępniane są uprawnionym do godz. 14.30., w poniedziałki w ramach dyżuru w godz. 15.00- 17.30 – akta będą udostępniane w czytelni po uzgodnieniu do godz. 15.00 z pracownikiem właściwego Sekretariatu.            
 5. Czytelnię akt obsługuje pracownik Biura Obsługi Interesantów, a w razie nieobecności jednego z pracowników BOI - dyżury Czytelni będą pełnić pracownicy z poszczególnych wydziałów w następującej kolejności: Wydział I Cywilny, Wydział II Karny, Wydział III Rodzinny i Nieletnich.
 6. Akta i nagrania z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw udostępniane są osobom na podstawie list przygotowywanych przez Sekretariaty Wydziału, zawierających imię i nazwisko osoby, serię i numer dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, sygnaturę akt. Osoba, której udostępnia się akta lub nagrania z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw potwierdza ten fakt złożeniem podpisu na w/w liście.
 7. Jeżeli lista nie zawiera oznaczenia dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby, dopuszcza się uzupełnienie tych danych przez pracownika BOI po uprzedniej weryfikacji czy osoba jest uprawniona do przeglądania akt.  Jeżeli zachodzą wątpliwości co do tożsamości osoby lub jej prawa do wglądu do akt lub nagrania  z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw rozstrzyga je właściwy Sekretariat.
 8. Listy udostępnień akt lub nagrania z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw po wykorzystaniu w Czytelni zwracane są właściwemu Sekretariatowi wraz z aktami.
 9. Jeżeli akta mogą być udzielone do wglądu i Czytelnia dysponuje wolnymi miejscami osoby zgłaszające się w celu przeglądnięcia akt kierowane są bezpośrednio do Czytelni. W pozostałych przypadkach oraz w przypadku prośby o udostępnienie nagrania z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw uzgadnia się w Czytelni termin udostępnienia akt lub nagrań
  z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych.
 10.  Osoby zainteresowane przeglądaniem akt mają prawo do zamówienia akt więcej niż jednej sprawy, przy czym do wglądu akta udostępniane są pojedynczo nie więcej niż 2 tomy jednocześnie. W celu przejrzenia akt kolejnej sprawy interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej Czytelnię.
  W przypadku konieczności przejrzenia większej ilości akt- za zgodą Sędziego Referenta lub Przewodniczącego Wydziału, akta mogą być udostępnione jednocześnie w ilości większej niż dwa tomy akt.
 11. Obowiązki Sekretariatu Wydziału związane z udostępnieniem akt lub nagrań z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw do wglądu:
  a) weryfikuje uprawnienia osób do wglądu do akt oraz udostępnienia nagrań z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw;
  b) przygotowuje akta oraz nagrania z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw do udostępnienia oraz listę osób zamawiających, oraz dostarcza akta i listy do Czytelni
  c) odbiera z Czytelni akta i listy udostępnień, każdorazowa sprawdza ich stan
   i kompletność,
  d) doraźnie doprowadza osoby do Czytelni, dostarcza właściwe akta, udostępnia nagrania z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw i dokonuje wpisu na listę osób korzystających z Czytelni oraz prowadzi kontrolkę udostępnionych akt,
  e) Kierownik właściwego Sekretariatu jest odpowiedzialny za natychmiastowe zainicjowanie działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności oraz ewentualne zabezpieczenie zapisu z monitoringu Czytelni w każdym przypadku, gdy stwierdzi lub zaistnieje podejrzenie naruszenia integralności akt,
  f) Kierownik właściwego Sekretariatu  przed skierowaniem pracownika do pełnienia funkcji dyżurnego , zapoznaje go z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 12.  Akta przekazywane z Wydziału do Czytelni akt muszą być zszyte lub połączone inną techniką w sposób trwały, a karty w nich ponumerowane.
 13. Osoba przeglądająca akta z I Wydziału Cywilnego w czytelni może korzystać z własnego komputera przenośnego, aparatów cyfrowych i innych urządzeń  - w celu wykonania fotokopii. Wykonanie fotokopii z akt sprawy prowadzonej w II Wydziale Karnym i III Rodzinnym i Nieletnich każdorazowo wymaga zgody Sędziego, a w tym celu należy złożyć pisemny wniosek ze wskazaniem numerów stron.
 14. O udostępnienie akt sądowych i nagrań z Sytemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw innym osobom nie mających uprawnień procesowych decyduje Prezes Sądu.
 15. Pracownik obsługujący Czytelnię akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych w sprawach aktualnie przeglądanych. Wnioski te są przekazywane do Wydziałów, a w sprawach prowadzonych
  w I Wydziale Cywilnym po uzyskaniu wymaganej zgody, kserokopie akt sporządza pracownik POI. Wydział II Karny i III Rodzinny i Nieletnich przekazuje sporządzone kserokopie celem ich wydania Czytelni akt lub wysyła pocztą, jeżeli taki sposób wydania dokumentów zastrzegł sobie interesant w swoim wniosku. Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do właściwego Sekretariatu Wydziału po upływie 3 dni od terminu, w jakim miały zostać odebrane, celem wyekspediowania za pośrednictwem poczty.
 16. W I Wydziale Cywilnym wydruk komputerowy protokołów posiedzeń i rozpraw wydaje pracownik BOI po jego zatwierdzeniu i opublikowaniu w systemie informatycznym SAWA bez wymaganej zgody, na wniosek strony postępowania 
 17. Przed skorzystaniem z Czytelni akt, interesant zobowiązany jest :
  a) okazać pracownikowi Czytelni dokument potwierdzający jego tożsamość, zawierający jego zdjęcie,
  b) pozostawić odzież wierzchnią w miejscu wskazanym przez pracownika.
 18. Na terenie Czytelni akt zabronione jest :
  a) korzystanie z telefonów komórkowych ,
  b) spożywanie posiłków i napojów ,
  c) dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem. 
 19. Osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek
  a) poszanowania udostępnionych akt ,
  b) zgłaszania wszelkich uszkodzeń akt pracownikowi Czytelni akt,
  c) zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innych osób,
  d) złożenia podpisu w „ kontrolce akt udostępnionych do wglądu w Czytelni akt”, potwierdzającego udostępnienie akt do wglądu w danym dniu i godzinie,
  e) stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej Czytelnię akt
 20. W stosunku do osób naruszających zasady funkcjonowania Czytelni, Dyżurny podejmuje działania adekwatne do zaistniałej sytuacji ( słowne napomnienie, wezwanie do zwrotu akt i opuszczenie Czytelni, telefoniczne wezwanie pomocy, wezwanie pomocy poprzez użycia przycisku alarmowego itp.). Każdy przypadek istotnego naruszenia zasad funkcjonowania Czytelni należy bezzwłocznie zgłosić Kierownikowi Oddziału Administracyjnego oraz Kierownikowi właściwego Sekretariatu, jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoba korzystająca z Czytelni dokonała na aktach czynności zabronionych.
 21. W żadnym wypadku Dyżurny nie może reagować przy użyciu siły fizycznej.               W sytuacji bezpośredniego zagrożenia akt lub osoby należy uruchomić sygnał alarmowy w celu natychmiastowego wezwania pomocy. ( W biurku dyżurnego zainstalowano przycisk uruchamiający sygnał alarmowy w dyżurce Ochrony).
 22. W celu podniesienia poziomu ochrony akt sądowych w Czytelni zainstalowany jest system monitoringu utrwalający obraz osób podczas przeglądania akt. System monitoringu służy do zabezpieczenia materiału dowodowego wobec osób, które podczas przeglądani akt dopuściłby się czynności niedozwolonych.
 23. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem monitoringu Czytelni sprawuje Administrator Systemu Informatycznego.
 24.  Dostępność zapisu monitoringu utrzymywana jest przez okres jednego tygodnia. Po tym czasie zapis jest automatycznie kasowany i nagrywany.
 25. W przypadku konieczności zabezpieczenia zapisu, jako materiału dowodowego wykonuje się kopie odpowiednich fragmentów zapisu na zewnętrznych nośnikach danych bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia.
 26. Kopie fragmentów zapisu są nośnikiem danych osobowych i podlegają obowiązkowej ewidencji jako zbiór danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Wadowicach przechowywane są w Oddziale Administracyjnym. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4  do regulaminu Czytelni akt.
 27. Nośniki kopii zapisu są wyraźnie oznaczane w sposób gwarantujący ich identyfikację.
 28. Zgromadzone kopie zapisu monitoringu są okresowo oceniane pod kątem ich dalszej użyteczności, a w przypadku, gdy dalsze ich przechowywanie nie jest celowe, zapis jest skutecznie kasowany.Rejestr zmian

Modyfikował/a: Informatyk
Data: 2017-12-14 14:48:52

Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]