Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2016-07-28 12:41:31: Dodano wynik do przetargu
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik 143881-2016.htm
Więcej >>>
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 7 - wzór zobowiąz. P-2-2016.doc
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 6 - wzór umowy, P-2-2016.pdf
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 5 podwykonawcy, P-2-2016.doc
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 4 - wykaz uslug wykonawcy P-2-2016.doc
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 3e - Oświadczenie osoby fizycznej - wzór, P-2-2016.doc
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 3a-3d - oswiadczenia P-2-2016.doc
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 2 - formularz ofertowy, P-2-2016.doc
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik zal. nr 1 - szczgółowy opis przedmiotu zamówienia, P-2-2016.pdf
2016-07-19 13:54:59: Dodano plik SIWZ, P-2-2016.pdf
Świadczenie usług w zakresie przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji niearchiwalnej oraz brakowania po upływie okresu przechowywania.
Numer ogłoszenia: 143881 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Wadowice: Świadczenie usług w zakresie przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji niearchiwalnej oraz brakowania po upływie okresu przechowywania.
Numer ogłoszenia: 143881 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Wadowicach , ul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 33 875 70 40, faks 33 875 70 40.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji niearchiwalnej oraz brakowania po upływie okresu przechowywania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przejmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji niearchiwalnej będącej własnością Zamawiającego oraz brakowania po upływie okresu przechowywania. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.99.51.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w sposób szczególny nie określił sposobu spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c),

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług potwierdzonego poświadczeniami uprzednich odbiorców lub oświadczeniami wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, zrealizował lub realizuje należycie co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze będącej głównym przedmiotem zamówienia, tj. usłudze polegającej na przechowywaniu dokumentacji niearchiwalnej o wartości co najmniej 25.000 zł, a czas realizacji każdej z wykazanych przez Wykonawcę usług wynosi lub wynosił nie mniej niż 12 kolejnych miesięcy. Wszystkie warunki muszą być spełnione równocześnie dla każdej z usług osobno. Wykonawcy wykazując spełnienie warunków nie mogą sumować usług, aby osiągnąć wymaganą wartość i czas realizacji. Zamawiający przez jedną usługę rozumie jedną zrealizowaną lub realizowaną umowę/kontrakt, w której wartość usługi polegającej na przechowywaniu dokumentacji niearchiwalnej wynosi co najmniej 25.000 zł. W przypadku usług będących w trakcie realizacji, wymagania dotyczące wartości i czasu realizacji muszą być spełnione w całości, tj. w okresie od rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia upływu terminu składania ofert winno upłynąć co najmniej 12 miesięcy, a wartość wykonanej usługi winna być równa co najmniej 25.000 zł i w wykazie wykonanych usług Wykonawca winien wskazać te informacje. Nadto poświadczenie (lub oświadczenie wykonawcy) składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi zawierać informację o wartości realizowanej lub zrealizowanej usługi będącej głównym przedmiotem zamówienia, tj. usługi polegającej na przechowywaniu dokumentacji niearchiwalnej, a także okresu realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączone do oferty: oświadczenie wykonawcy oraz wykaz usług wraz z załączonymi poświadczeniami lub oświadczeniami, których wzór stanowią odpowiednio załączniki nr 3a i 4 do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załączniki nr 3c i 4).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w sposób szczególny nie określił sposobu spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w sposób szczególny nie określił sposobu spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w sposób szczególny nie określił sposobu spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca wraz z ofertą składa załącznik nr 5 do SIWZ, w którym wykaże podwykonawców i zakres usług im powierzanych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Dodatkowe zapewnienie stosowania norm ISO - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, c) zmiany podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę, d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, e) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. W sytuacji takiej dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; f) w przypadku urzędowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W sytuacji takiej dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości cen jednostkowych z tego tytułu o wartość procentową wynoszącą 20 % wzrostu minimalnego wynagrodzenia wyrażonego w procentach, wg przedstawionego wzoru: wskaźnik waloryzacji ceny jednostkowej = 1 + (procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia * 20%)/100% g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji. h) zmiany ilości poszczególnych części składowych usługi, przy założeniu niezmienionej końcowej wartości zamówienia, która została określona w § 9 ust. 1 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wadowice.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Gospodarcza Sądu Rejonowego w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekcja Gospodarcza Sądu Rejonowego w Wadowicach, ul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice (I piętro, pokój nr 123)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
 


 
Data składania ofert:
2016-07-28 08:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Wadowicach
Data: 2016-07-19 13:51:00
Udostępnił: Krzysztof Różański
Data: 2016-07-19 13:51:00
Modyfikował(a): Krzysztof Różański
Data: 2016-07-28 12:41:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ, P-2-2016 4.18 MBPlik pdf
2. zal. nr 1 - szczgółowy opis przedmiotu zamówienia, P-2-2016 257.56 KbPlik pdf
3. zal. nr 2 - formularz ofertowy, P-2-2016 103.50 KbPlik doc
4. zal. nr 3a-3d - oswiadczenia P-2-2016 47.00 KbPlik doc
5. zal. nr 3e - Oświadczenie osoby fizycznej - wzór, P-2-2016 42.50 KbPlik doc
6. zal. nr 4 - wykaz uslug wykonawcy P-2-2016 35.00 KbPlik doc
7. zal. nr 5 podwykonawcy, P-2-2016 34.00 KbPlik doc
8. zal. nr 6 - wzór umowy, P-2-2016 328.16 KbPlik pdf
9. zal. nr 7 - wzór zobowiąz. P-2-2016 32.50 KbPlik doc
10. 143881-2016 20.72 KbPlik txt
11. Zawiadomienie o wyniku postepowania, P-2/2016 260.79 KbPlik pdf

Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]