Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 239/18

 

Treść:
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Janie Hatala, PESEL: 59062613253, zmarłym w dniu 17 lutego 2018 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Rzykach pod adresem: 34-125 Rzyki, os. Młocki Górne 13, w dniu 18 kwietnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.