Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 245/18

 

Treść:
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Zygmuncie Rudolfie Rajda, PESEL: 49102306236, zmarłym w dniu 21 czerwca 2017 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Andrychowie pod adresem: 34-120 Andrychów, ul. Lenartowicza 14/69, w dniu 19 kwietnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.