Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 1101/16

 

Treść:
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 4 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 1101/16  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Marii Małgorzacie Malczyk, córce Franciszka i Krystyny, zmarłej w dniu 14 października 2015 r. w Wadowicach i tam ostatnio stale zamieszkałej, pod nr 1 przy ulicy Sportowców (nr dowodu osobistego TK 9674936), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.