Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 118/18

 

Treść:
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Wojciechu Gasińskim, PESEL: 48012502770, zmarłym w dniu 23 stycznia 2017 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Kalwarii Zebrzydowskiej pod adresem: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sowińskiego 6, w dniu 27 lutego 2018 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.