Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Co 1284/17

 

Treść:
Sygn. akt I Co 1284/17
POSTANOWIENIE
Dnia 23 stycznia 2018 r.
 
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Michalina Walat-Lis
po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Wadowicach, na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Andrychów – Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie
przy uczestnictwie dłużników Haliny Bąk oraz małoletnich Nikodema Bąk i Gabriela Bąk
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia
  1. na zasadzie art. 802 kpc ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Haliny Bąk, nr PESEL 89022709805 oraz małoletnich Nikodema Bąk nr PESEL:07242108217 i Gabriela Bąk nr PESEL:09322402392, ostatnio zameldowanych na pobyt stały w Andrychowie, ul. Krakowska 146a/13, w osobie radcy prawnego Magdaleny Kowalskiej-Graca, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach: Mirosławę Wójcicką z wniosku wierzyciela Gminy Andrychów – Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie (sygn. akt Km 436/17),
  2. zobowiązać kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika radcę prawnego Magdalenę Kowalską-Graca do przedkładania Sądowi w okresach raz do roku pisemnych sprawozdań z podejmowanych czynności, oznaczając termin złożenia pierwszego sprawozdania na dzień 1 lutego 2019 r.