Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 541/17

 

Treść:
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 541/17  zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy  Grzegorzu Stanisławie  Barciku, synu Stanisława Józefa i Józefy, zmarłym w dniu 5 marca 2017r. w Tarnowie  ostatnio stale zamieszkałym w Miejscu  ul.  Floriana 118 (nr pesel 80081117136), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Skarbowemu działającemu przy Urzędzie  Skarbowym w Wadowicach  stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobierami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.