Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 750/17

 

Treść:
OGŁOSZENIE
 
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawczyni Jolancie Katarzynie Tomczak, córce Bernarda i Teresy, PESEL: 63101911608, zmarłej w dniu 25 maja 2017 roku w Choczni, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej pod adresem: 34-123 Chocznia, ul. Tadeusza Kościuszki 172, w dniu 13 listopada 2017 roku wpłynął protokół złożenia wykazu inwentarza, który to wykaz inwentarza został złożony przed notariuszem Anną Musiał w Kancelarii Notarialnej w Wadowicach do Rep. A nr 5348/2017.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.