Temat:
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 430/17

 

Treść:
W Sądzie Rejonowy w Wadowicach, pod sygn. akt I Ns 430/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Wadowice przy uczestnictwie Skarbu Państwa – Starosty Wadowickiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kleczy Dolnej, składającej się z działek oznaczonych numerami: 132/2 o pow. 0,0104 ha, 132/3 o pow. 0,0321 ha, 132/6 o pow. 0,0168 ha, 1899/1 o pow. 0,1963 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, a dla której w wypisie z rejestru gruntów jako władający wpisany jest Urząd Miejski w Wadowicach – drogi powszechnego korzystania. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.