Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1095/16

„Sąd Rejonowy w Wadowicach informuje, że postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r. (sygn. akt I Ns 1054/16) zezwolił Powiatowi Wadowickiemu na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie 540,80 zł tytułem odszkodowania za nabycie na rzecz Powiatu Wadowickiego udziału wynoszącego 80/96 części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1419/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Stryszowie, który według wpisów w księdze wieczystej KR1W/00041049/4 ujawniony jest na rzecz Julii Kubaszewskiej, Józefa Kubaszewskiego, Anny Kubaszewskiej, Wojciecha Czaickiego, Wiktorii Kubaszewskiej, Anny Grzybek, Władysława Grzybka i Ksawerego Pękali;
oraz stwierdził, iż wypłata środków z depozytu sądowego nastąpi na wniosek i na rzecz osoby, która przedłoży dokument potwierdzający jej prawo własności do wywłaszczonego udziału w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1419/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Stryszowie. W związku z powyższym Sąd wzywa właścicieli w/w nieruchomości do odbioru depozytu."

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłRóżański Krzysztof 2017-06-13
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-13 08:52:29
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-13