Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 197/18 2018-08-13
Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 197/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Kółka Rolniczego w Barwałdzie Średnim przy uczestnictwie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kalwarii Zebrzydowskiej o zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy własności nieruchomości położonej w Barwałdzie Średnim, składającej się z działki nr 1336/2  o pow. 0,0357 ha o nieustalonym stanie prawnym, wpisanej  do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G6, obręb 0002 Barwałd Średni.

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 926/16 2018-07-05
Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 926/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Gminy Spytkowice reprezentowanej przez Wójta Gminy Spytkowice o zasiedzenie na jej rzecz, nieruchomości gruntowych położonych w Bachowicach, gmina Spytkowice, składających się z działek o numerach ewidencyjnych:
573/4 o powierzchni 0,0466 ha, 1207/1 o powierzchni 0,165 ha, 1207/2 o powierzchni 0,0213 ha, 4467/2 o powierzchni 0,3015 ha, 4467/3 o powierzchni 0,0231 ha, 4239/3 o powierzchni 0,1821 ha, 4182/1 o powierzchni 0,3591 ha, 4222 o powierzchni 0,0748 ha, 4000/15 o powierzchni 0,2891 ha, 3662/2 o powierzchni 0,0335 ha i 4241/1 o powierzchni 0,1309 ha dla których nie można ustalić księgi wieczystej, ani stanu własności, wpisanych  do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G11 obręb 0001 Bachowice. Ponadto przedmiotowe działki nie były objęte administracyjnym postępowaniem uwłaszczeniowym i nie był na nie wydany akt własności ziemi.
 Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 76/18 2018-06-28
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 76/18 z wniosku Gminy Wadowice o zasiedzenie nieruchomości położonej w  Ponikwi stanowiącej działkę nr 11570 o powierzchni 0,1608 ha, objętej Zbiorem Dokumentów nr 17445 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w którym jako współwłaściciele ujawnieni są   Jan Ćwiękała s.  Stanisława i  Franciszki oraz  Petronela z  Mrajców Ćwiękała w 1/24 części na  prawa  ustawowej   wspólności majątkowej  małżeńskiej, zaś w pozostałej części stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany, a w ewidencji gruntów jako władający tą nieruchomością  ujawniony  jest  Urząd Miejski w Wadowicach -  drogi powszechnego korzystania; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 580/17 2018-05-30
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 580/17 z wniosku Grzegorza Kudłacika przy uczestnictwie Gminy Andrychów o zasiedzenie nieruchomości położonej w Roczynach, gmina Andrychów, powiat Wadowicki, składającej się z działki nr 122 o pow. 0,1162 ha, dla której nie można ustalić stanu własności ani  księgi wieczystej zaś w rejestrze gruntów jako władający wpisana jest Gmina Andrychów; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 764/17 2018-05-30
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach pod sygnaturą akt I Ns 764/17 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Zawiła przy uczestnictwie Gminy Wadowice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Babica, woj. małopolskie, powiat wadowicki, Gmina Wadowice, składającej się z niezabudowanych działek o numerach: 993/11 (o pow. 0,44 a), 1071/9 (o pow. 4,13 a), 1071/8 (o pow. 0,26 a), 1236 (o pow. 0,24 a), jednostka ewidencyjna nr 121809_5, Wadowice – obszar wiejski, obręb nr 0001 Babica, jednostka rejestrowa G7, dla których nie ma założonej księgi wieczystej i dla których jako władający jest w Rejestrze Gruntów ujawniony Urząd Miejski w Wadowicach – drogi powszechnego korzystania. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności lub stwierdzenia nabycia spadku pod rygorem pominięcia ich przy stwierdzeniu zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 94/17 2018-05-24
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygn. akt I Ns 94/17 z wniosku „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Andrychowie, stanowiącej działkę nr 63/2, powstałą z podziału części działki nr 1917 oraz działki nr 63, o powierzchni 0,0267 ha, zabudowanej budynkiem przy ulicy Legionów 12 o powierzchni zabudowy 141 m2, objętej wykazem hipotecznym lwh 66 księgi gruntowej gminy katastralnej Andrychów, w którym jako właściciel ujawniony jest Stanisław Saferna w całości, zaś w rejestrze gruntów właściciel tej nieruchomości jest oznaczony jako nieustalony, a jako władający – użytkownik ujawniony jest Urząd Miejski w Andrychowie – tereny osiedla
ul. 1-go Maja; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, których dotyczy przedmiotowe postępowanie.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 1129/16 2018-05-23
Sąd Rejonowy w Wadowicach informuje, że postanowieniem z dnia 21 maja 2018 r. (sygn. akt I Ns 1129/16) zezwolił Skarbowi Państwa – Staroście Wadowickiemu na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie w kwocie 85.924,00 zł, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrówce, obejmującej działki nr 1362 o powierzchni 0,0094 ha i nr 1363/1 o powierzchni 0,1976 ha, objęte wykazem hipotecznym lwh 282 ks. gr. gm. kat. Dąbrówka oraz nr 1367/1 o powierzchni 0,0412 ha, objętej wykazem hipotecznym lwh 230 ks. gr. gm. kat. Dąbrówka, w których to wykazach hipotecznych, jako właściciel ujawniony jest Wojciech Łubieński w całości oraz stwierdził, iż wypłata środków z depozytu sądowego nastąpi na rzecz osoby, która przedłoży odpis prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia po spadkodawcy Wojciechu Łubieńskim na swoją rzecz, bądź dokument potwierdzający jej prawo własności do nieruchomości szczegółowo opisanej w treści postanowienia. W związku z powyższym Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 97/18 2018-05-23
Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 97/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Alojzy Kozik i Józefa Kozika przy uczestnictwie Władysława Makówki i Gminy Stryszów o zasiedzenie na rzecz wnioskodawców, własności nieruchomości położonej w Stryszowie, składającej się z części działek nr 6290 i 5699/3, przy czym dla nieruchomości składającej się m.in. z działki 6290 prowadzona jest księga wieczysta KR1W/00040369/6 gdzie jako współwłaściciele wpisani są Edward kopacz, Stanisława Klimara, Józef Gębala, Ludwik Gębala, Franciszek Gębala, Władysław Gębala, Stefan Gębala, Janina Porębska, Wiktoria Kumorowska, Anna Zawiła. Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych w/w współwłaścicieli ujawnionych w księdze wieczystej, Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie do sygn. akt I Co 126/18 2018-03-12
Załącznik w postaci postanowienia z dnia 9 marca 2018r.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 291/17 2018-01-02
Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Halinie Kowal, córce Edwarda i Janiny, zmarłej w dniu 4 maja 2016 roku w Zebrzydowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Stanisławiu Górnym, PESEL: 56030106829.
Sąd poucza, że ten  kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
   

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 406/17 2017-11-08
Sygn. akt I Ns 406/17

„Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 406/17 z wniosku Krystyny Gąsiorskiej i Józefa Grzegorza Gąsiorskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lanckoronie, składającej się z działek nr 3247 o pow. 0,0043 ha, 3248 o pow. 0,0281 ha, 3249 o pow. 0,0068 ha, 3250 o pow. 0,0953 ha, 3251 o pow. 0,0978 ha, 3252 o pow. 0,0086 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005958/5 Sądu Rejonowego w  Wadowicach, w której  jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia Gibas   córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 40/1120 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 40/1120 części, Aniela  Głowacz w  udziałach wynoszących łącznie 64/1120 części, Maria Jarosz w  udziałach wynoszących łącznie 609/1120 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 367/1120 części oraz o zasiedzenie nieruchomości,  położonej w Lanckoronie składającej się z działek nr 3263 o pow. 0,0072 ha, 3264  o pow. 0,1032 ha, 3265  o pow. 0,0802  ha, 3266  o pow. 0,0129 ha, 3267 o pow. 0,0252 ha, 3268  o pow. 0,0079 ha, 3269 o pow. 0,2902 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005956/1 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w  której   jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia  Gibas córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 8560/479360 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 8560/479360 części,  Aniela Głowacz w udziałach wynoszących łącznie 19688/479360 części, Maria Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 276716/479360 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 161356/479360 części, zaś w  rejestrze  gruntów  jako posiadacz samoistny przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest Maria Jarosz córka Stanisława; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
 

Ogłoszenie do sygn. I Ns 609/17 2017-10-31
„Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Ryszardowi Byrski synu Konstantego i Stanisławy, PESEL: 47080513271, zmarłym nie później niż w dniu 28 marca 2017 roku w Inwałdzie, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Inwałdzie pod adresem: Inwałd, ul. Kolejowa 25B, w dniu 3 sierpnia 2017 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”
 

Ogłoszenie do sygn. I Ns 439/17 2017-10-16

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach, będącego sądem spadku po spadkodawczyni Danucie Woźniak, PESEL 51082612524, zmarłej 5 marca 2017 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej Barwałd Górny 151, w dniu 28 czerwca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 


Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 445/17 2017-08-31


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 445/17 ogłoszenie_NS_445-17.pdf 253333 bajtów 36

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 477/17 2017-08-31


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 477/17 Sygn_ns 477-17.pdf 110336 bajtów 26

Ogłoszenie do sygn. I Ns 1068/16 2017-08-29

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1068/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Władysławy Prorok o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona, składającej się z działki nr 2901/6 o pow. 0, 3021 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 190 obręb nr 0005 Skawinki, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.      
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 

Ogłoszenie w sprawie o sygn. I Ns 1365/16 2017-08-02


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1365/16 Ogłoszenie I Ns 1365.16.pdf 159942 bajtów 30

Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]