Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 440/18 2018-10-19
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wadowicach w dniu 18 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 440/18 zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Kazimierzu Józefie Czarnym, synu Józefa i Stefanii, zmarłym najpóźniej w dniu 29 czerwca 2018 ostatnio stale zamieszkałym w Kleczy Dolnej 346 A (nr pesel 52041601814), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu działającemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobierami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie do sygn. akt I C 362/17 2018-10-08
POSTANOWIENIE
 
 
Dnia 5 października 2018r.
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w składzie:
            Przewodniczący: SSR Beata Józefiak
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018r. w Wadowicach na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa: KGPN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przeciwko: Edycie Krawczyk
o zapłatę 671,79 zł
postanawia:
 
  1. na zasadzie art. 144 k.p.c. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Edyty Krawczyk, nazwisko rodowe Gromczak, urodzonej w 1981 roku w Rabce-Zdroju, ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Elizy Grabińskiej-Gieruszczak (adres do korespondencji: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Żwirki i Wigury 10/5, 34-100 Wadowice) celem reprezentowania jej w niniejszym postępowaniu;
  2. podjąć zawieszone postępowanie.


Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 542/17 2018-10-08
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 542/17 toczy się sprawa z wniosku Heleny Radoń o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Radoniu .

W dniu 7 września 2018 r. w sprawie tej zostało wydane zarządzenie o ustanowieniu dla uczestniczek Katarzyny Radoń, Darii Radoń i Joanny Ogorzałek, ostatnio zamieszkałych pod adresem: ul. Strzelecka 2/7, 40-073 Katowice -kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu w osobie radcy prawnego Magdaleny Kowalskiej – Graca.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 149/18 2018-10-02
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 149/18 z wniosku Mirosława Przewoźniaka przy uczestnictwie Jerzego Barcika i innych o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Ryczowie, gmina Spytkowice, powiat Wadowicki, składających się z działek nr 567/1 o pow. 0,6975 ha, 1149/2 o pow. 0,0204 ha, 1154 o pow. 0,2006 ha, 1156 o pow. 0,0560 ha, 1158/2 o pow. 0,0339 ha, 1158/1 o pow. 0,6553 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Granicznej 7 o pow. zabudowy 96 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 213 m2, dla której nie można ustalić stanu własności zaś w rejestrze gruntów, jako jej posiadacze samoistni wpisani są Ryszard Barcik syn Franciszka i Julii oraz Janina Przewoźniak córka Franciszka i Julii oraz działki nr 488 o pow. 0,1336 ha, dla której nie można ustalić stanu własności zaś w rejestrze gruntów, jako jej właściciela ujawniony jest Stanisław Przewoźniak; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I 469/17 2018-10-02
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 469/17 prowadzone jest postępowanie z wniosku Janiny Urbańczyk o zasiedzenie na rzecz wnioskodawczyni i Kazimierza Urbańczyka, własności nieruchomości położonej w Targanicach, składającej się z działki nr: 1657/3 o pow. 0,0648 ha o nieustalonym stanie prawnym, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G568, obręb 0006 Targanice, gmina Andrychów.
Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Józefa Urbańczyka Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.”

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 123/13 2018-09-26
ZARZĄDZENIE
 
 
Dnia 30 sierpnia 2018r.
 
Przewodniczący w osobie SSR Małgorzaty Zając w Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydziale  Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2018r. w Wadowicach
sprawy z wniosku: Jadwigi Chlebickiej
przy uczestnictwie Adama Chlebickiego i Jana Chlebickiego syna Jana, Marka Chlebickiego, Mateusza Chlebickiego, małoletniej Patrycji Chlebickiej i małoletniej Batalii Chlebickiej reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego - matkę Annę Chlebicką
o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Chlebickiem synu Mieczysława
zarządza:
 
dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Adama Chlebickiego, urodzonego w dniu 11 grudnia 1961r. w Wadowicach - ustanowić kuratora w osobie radcy prawnego Elizy Grabińskiej-Gieruszczak (adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury10/5, 34-100 Wadowice) celem reprezentowania go w niniejszym postępowaniu.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 701/16 2018-09-24
 W Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns. 701/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Nowak z d. Tomiak córce Józefa i Józefy, zmarłej 1 lutego 2012 r. w Roczynach i tam ostatnio stale zamieszkałej.
Wzywa się spadkobierców po Marii Nowak z d. Tomiak, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 772/17 2018-09-24
ZARZĄDZENIE
 
                                                                                                          Dnia 13 września 2018r
 
Przewodniczący w osobie SSR Teresy Latocha w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wadowicach po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018r w Wadowicach sprawy z wniosku: Gminy Andrychów
przy uczestnictwie Ireny Chrapkiewicz, Anny Karcz – Rus, Zbigniewa Karcza, Stanisława Wojewodzica o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Karcz
zarządza:
 
1.dla uczestnika Stanisława Wojewodzica, syna Józefa i Marty, urodzonego w Targanicach w 1949r, ostatnio zameldowanego na pobyt stały w Targanicach, a którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie r.pr. Elizy Grabińskiej - Gieruszczak prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. Żwirki i Wigury 10/5 w Wadowicach;
 
2.o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wadowicach, Urzędu Miejskiego w Andrychowie przez okres jednego miesiąca;
 
3.uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu wniosku od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia obwieszczeń o ustanowieniu kuratora na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 818/17 2018-09-24
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 818/17 prowadzi postępowanie wszczęte z wniosku Mieczysława Żyły i Pauliny  Żyły przy udziale Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 6/11 o powierzchni 1,1590 ha oraz działki o numerze 1040/17 o powierzchni 0,2425 ha, obu położonych w miejscowości Przybradz, Gmina Wieprz, powiat wadowicki, województwo małopolskie, których stan prawny nie jest uregulowany, a jako władający wpisany jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Sąd wzywa także  wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o nieznanych z miejsca pobytu uczestnikach, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 627/17 2018-09-20
OGŁOSZENIE
    W Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 627/17 toczy się sprawa z wniosku Wiesława Pławny o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Pławnym, synu Wawrzyńca i Heleny, ur. 03.08.1941r w Jaroszowicach, którego zwłoki znalezione zostały w dniu 04.04.2016r w Jaroszowicach. W skład spadku po spadkodawcy wchodzi udział we własności nieruchomości położonej w Jaroszowicach gmina Wadowice powiat wadowicki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 250.
    Wzywa się wszystkich spadkobierców Jana Pławny, aby w terminie trzech miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 410/17 2018-09-20
OGŁOSZENIE

Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 410/17  zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Grzegorzu Jerzym Gaweł, synu Stanisława i Haliny, zmarłym w dniu 23 października 2011 r. w Barwałdzie Średnim i tam ostatnio stale zamieszkałym, nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Skarbowemu działającemu przy Urzędzie Skarbowym w Wadowicach, stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 437/17 2018-09-13
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie - z wniosku Franciszka Jarek, - przy uczestnictwie Mieczysława Paździora, Genowefy Paździora, Gustawa Krzysztofa Drożdż, Henryka Wiesława Chędogi, Jana Drożdż, Julii Kwaśniewskiej,

- o stwierdzenie praw do spadku po Franciszku Paździora synu Wojciecha i Marii z zawodu rolnik, cieśla, ostatnio stale zamieszkałym w Kozińcu, gmina Mucharz, zmarłym w dniu 20 września 1965 roku, nieposiadającego żadnego majątku oraz o stwierdzenie praw do spadku po Annie Paździora córce Jakuba i Zofii, zawód rolniczka, ostatnio stale zamieszkałej w Kozińcu gmina Mucharz, zmarłej w dniu 7 stycznia 1979 roku, posiadającej następujące nieruchomości: działkę oznaczoną numerem 8669/1 o powierzchni 1,4534 ha we wsi Ponikiew, działki oznaczone numerami: 9616/23 o powierzchni 1,0953 ha, 9616/24 o powierzchni 0,6679 ha, gospodarstwo rolne obejmujące działki oznaczone numerami: 9616/17,9616/20,9622/2,9623, 11863, 11864, 11865, 11866 o łącznej powierzchni 4,1335 ha, wszystkie nieruchomości położone we wsi Koziniec gmina Mucharz. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku po wymienionych w ogłoszeniu spadkodawcach gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 203/18 2018-08-22
Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 203/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Barbary Płaszewskiej przy uczestnictwie Anny Serwin, Marii Oleś i innych o uwłaszczenie na rzecz Heleny Serwin nieruchomości położonej w Brodach, składającej się z działki nr 2887,  w udziale wynoszącym 1/8 części, dla której to nieruchomości była prowadzona dawna księga wieczysta LWH 540 księgi gruntowej gminy katastralnej Brody, w której figurują Józefa Opyrchał, Józefa Kurpiel, Jakób Lenik, Franciszka Lenik,
    Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Józefy Opyrchał, Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 197/18 2018-08-13
Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 197/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Kółka Rolniczego w Barwałdzie Średnim przy uczestnictwie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kalwarii Zebrzydowskiej o zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy własności nieruchomości położonej w Barwałdzie Średnim, składającej się z działki nr 1336/2  o pow. 0,0357 ha o nieustalonym stanie prawnym, wpisanej  do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G6, obręb 0002 Barwałd Średni.

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 291/17 2018-01-02
Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Halinie Kowal, córce Edwarda i Janiny, zmarłej w dniu 4 maja 2016 roku w Zebrzydowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Stanisławiu Górnym, PESEL: 56030106829.
Sąd poucza, że ten  kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
   

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 406/17 2017-11-08
Sygn. akt I Ns 406/17

„Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 406/17 z wniosku Krystyny Gąsiorskiej i Józefa Grzegorza Gąsiorskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lanckoronie, składającej się z działek nr 3247 o pow. 0,0043 ha, 3248 o pow. 0,0281 ha, 3249 o pow. 0,0068 ha, 3250 o pow. 0,0953 ha, 3251 o pow. 0,0978 ha, 3252 o pow. 0,0086 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005958/5 Sądu Rejonowego w  Wadowicach, w której  jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia Gibas   córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 40/1120 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 40/1120 części, Aniela  Głowacz w  udziałach wynoszących łącznie 64/1120 części, Maria Jarosz w  udziałach wynoszących łącznie 609/1120 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 367/1120 części oraz o zasiedzenie nieruchomości,  położonej w Lanckoronie składającej się z działek nr 3263 o pow. 0,0072 ha, 3264  o pow. 0,1032 ha, 3265  o pow. 0,0802  ha, 3266  o pow. 0,0129 ha, 3267 o pow. 0,0252 ha, 3268  o pow. 0,0079 ha, 3269 o pow. 0,2902 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005956/1 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w  której   jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia  Gibas córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 8560/479360 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 8560/479360 części,  Aniela Głowacz w udziałach wynoszących łącznie 19688/479360 części, Maria Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 276716/479360 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 161356/479360 części, zaś w  rejestrze  gruntów  jako posiadacz samoistny przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest Maria Jarosz córka Stanisława; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
 

Ogłoszenie do sygn. I Ns 609/17 2017-10-31
„Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Ryszardowi Byrski synu Konstantego i Stanisławy, PESEL: 47080513271, zmarłym nie później niż w dniu 28 marca 2017 roku w Inwałdzie, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Inwałdzie pod adresem: Inwałd, ul. Kolejowa 25B, w dniu 3 sierpnia 2017 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”
 

Ogłoszenie do sygn. I Ns 439/17 2017-10-16

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach, będącego sądem spadku po spadkodawczyni Danucie Woźniak, PESEL 51082612524, zmarłej 5 marca 2017 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej Barwałd Górny 151, w dniu 28 czerwca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 


Ogłoszenie do sygn. I Ns 1068/16 2017-08-29

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1068/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Władysławy Prorok o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona, składającej się z działki nr 2901/6 o pow. 0, 3021 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 190 obręb nr 0005 Skawinki, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.      
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 

Ogłoszenie w sprawie o sygn. I Ns 1365/16 2017-08-02


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1365/16 Ogłoszenie I Ns 1365.16.pdf 159942 bajtów 35

Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]