Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 94/17 2018-05-24
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygn. akt I Ns 94/17 z wniosku „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Andrychowie, stanowiącej działkę nr 63/2, powstałą z podziału części działki nr 1917 oraz działki nr 63, o powierzchni 0,0267 ha, zabudowanej budynkiem przy ulicy Legionów 12 o powierzchni zabudowy 141 m2, objętej wykazem hipotecznym lwh 66 księgi gruntowej gminy katastralnej Andrychów, w którym jako właściciel ujawniony jest Stanisław Saferna w całości, zaś w rejestrze gruntów właściciel tej nieruchomości jest oznaczony jako nieustalony, a jako władający – użytkownik ujawniony jest Urząd Miejski w Andrychowie – tereny osiedla
ul. 1-go Maja; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, których dotyczy przedmiotowe postępowanie.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 1129/16 2018-05-23
Sąd Rejonowy w Wadowicach informuje, że postanowieniem z dnia 21 maja 2018 r. (sygn. akt I Ns 1129/16) zezwolił Skarbowi Państwa – Staroście Wadowickiemu na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie w kwocie 85.924,00 zł, tytułem odszkodowania za wywłaszczenie poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dąbrówce, obejmującej działki nr 1362 o powierzchni 0,0094 ha i nr 1363/1 o powierzchni 0,1976 ha, objęte wykazem hipotecznym lwh 282 ks. gr. gm. kat. Dąbrówka oraz nr 1367/1 o powierzchni 0,0412 ha, objętej wykazem hipotecznym lwh 230 ks. gr. gm. kat. Dąbrówka, w których to wykazach hipotecznych, jako właściciel ujawniony jest Wojciech Łubieński w całości oraz stwierdził, iż wypłata środków z depozytu sądowego nastąpi na rzecz osoby, która przedłoży odpis prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia po spadkodawcy Wojciechu Łubieńskim na swoją rzecz, bądź dokument potwierdzający jej prawo własności do nieruchomości szczegółowo opisanej w treści postanowienia. W związku z powyższym Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 97/18 2018-05-23
Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 97/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Alojzy Kozik i Józefa Kozika przy uczestnictwie Władysława Makówki i Gminy Stryszów o zasiedzenie na rzecz wnioskodawców, własności nieruchomości położonej w Stryszowie, składającej się z części działek nr 6290 i 5699/3, przy czym dla nieruchomości składającej się m.in. z działki 6290 prowadzona jest księga wieczysta KR1W/00040369/6 gdzie jako współwłaściciele wpisani są Edward kopacz, Stanisława Klimara, Józef Gębala, Ludwik Gębala, Franciszek Gębala, Władysław Gębala, Stefan Gębala, Janina Porębska, Wiktoria Kumorowska, Anna Zawiła. Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych w/w współwłaścicieli ujawnionych w księdze wieczystej, Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 240/18 2018-05-15
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Janie Hatala, PESEL: 59062613253, zmarłym w dniu  17 lutego 2018 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym              w Rzykach pod adresem: 34-125 Rzyki, os. Młocki Górne 13, w dniu 18 kwietnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 239/18 2018-05-02
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Janie Hatala, PESEL: 59062613253, zmarłym w dniu 17 lutego 2018 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Rzykach pod adresem: 34-125 Rzyki, os. Młocki Górne 13, w dniu 18 kwietnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 245/18 2018-04-30
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Zygmuncie Rudolfie Rajda, PESEL: 49102306236, zmarłym w dniu 21 czerwca 2017 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Andrychowie pod adresem: 34-120 Andrychów, ul. Lenartowicza 14/69, w dniu 19 kwietnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 238/18 2018-04-30
OGŁOSZENIE
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Janie Hatala, PESEL: 59062613253, zmarłym w dniu 17 lutego 2018 roku, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Rzykach pod adresem: 34-125 Rzyki, os. Młocki Górne 13, w dniu 18 kwietnia 2018 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 593/17 2018-04-27
Sąd Rejonowy w Wadowicach do sygn. akt I Ns 593/17 prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kutermaku ostatnio zamieszkałym w Brodach numer 376, zmarłym 8 lipca 1999 roku oraz Krystynie Kutermak ostatnio zamieszkałej pod tym samym adresem zmarłej w dniu 6 listopada 2006 roku. Sąd wzywa, aby spadkobiercy po tych osobach w ciągu 3 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w Sądzie Rejonowym w Wadowicach, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 569/17 2018-04-12
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 569/17 z wniosku Krystyny Kaczkoś przy uczestnictwie Gminy Spytkowie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ryczowie, gmina Spytkowice, powiat Wadowicki, stanowiącej działki nr 2654/1 o pow. 0,0037 ha, nr 2654/2 o pow. 0,0343 ha, powstałe z działki nr 2882, która zmieniła oznaczenie nr 2654, objętej zaginionym wykazem hipotecznych lwh 68 Ryczów, dla której nie można ustalić stanu własności zaś w rejestrze gruntów jako władający ujawniony jest Urząd  Gminy  Spytkowie -  drogi dojazdowe, zaś w  arkuszu posiadłości gruntowej nr 66 jako współposiadacze ujawnieni są Jan Maślona i Rozalia  Maślona; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 1101/16 2018-04-06
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 4 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 1101/16  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Marii Małgorzacie Malczyk, córce Franciszka i Krystyny, zmarłej w dniu 14 października 2015 r. w Wadowicach i tam ostatnio stale zamieszkałej, pod nr 1 przy ulicy Sportowców (nr dowodu osobistego TK 9674936), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 692/17 2018-03-30
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 692/17 z wniosku Anny Marii Kwartnik przy uczestnictwie Grażyny Targosz i Anny Wrona o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Stroniu, gmina Stryszów, powiat Wadowicki, stanowiącej działkę nr 96/3 o pow. 0,0141 ha, objętej  Zbiorem   Dokumentów  ZD 19.851 /poprzednio ZD  11.992/, który  został urządzony dla zaginionego  lwh 110, ks.gr. gm.kat.  Stronie, w którym jako współwłaściciel  w 1/2 części ujawniony jest    Franciszek  Kruk s. Ignacego i Marii, zaś dalsze części własności tej nieruchomości nie  zostały ujawnione wobec  zniszczenia księgi  gruntowej , a w  rejestrze gruntów jako  jej właściciel ujawniony jest Karol  Leńczowski  s. Józefa i Anny zamieszkały Stronie 15; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns. 696/17 2018-03-27
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns. 696/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Drozd, synu Marianny Drozd, zawód kominiarz, ostatnio stale zamieszkałym w Andrychowie pod adresem ul. Lenartowicza 8/20, 34-120 Andrychów, zmarłym 26 listopada 1989r. w Andrychowie, po którym pozostał majątek spadkowy w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy Lenartowicza 8/20 w Andrychowie.
Wzywa się spadkobierców po Janie Drozd, aby w terminie trzymiesięcznym od daty wywieszenia ogłoszenia, zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Co 126/18 2018-03-12
Załącznik w postaci postanowienia z dnia 9 marca 2018r.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 209/17 2018-03-12
Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 209/17 prowadzone jest postępowanie z wniosku Ryszarda Pawlika o zasiedzenie na jego rzecz, nieruchomości położonej w Bugaju, gmina Kalwaria Zebrzydowska, składającej się z:
działki o nr 352/5 o powierzchni 0,4387 ha, nr 353 o powierzchni 0,0493 ha, nr 354 o powierzchni 0,0122 ha, nr 355/1 o pow. 0,0335 ha, nr 645 o powierzchni 0,0173 ha  objętej aktem własności ziemi nr 6/75/1708, w którym prawo własności ujawnione jest na rzecz Antoniego i Zofii Pawlików
wpisanej  do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G91 obręb 0004 Bugaj
            Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Zofii i Antoniego Pawlików, Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Co 1284/17 2018-01-26
Sygn. akt I Co 1284/17
POSTANOWIENIE
Dnia 23 stycznia 2018 r.
 
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Michalina Walat-Lis
po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Wadowicach, na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Andrychów – Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie
przy uczestnictwie dłużników Haliny Bąk oraz małoletnich Nikodema Bąk i Gabriela Bąk
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia
  1. na zasadzie art. 802 kpc ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Haliny Bąk, nr PESEL 89022709805 oraz małoletnich Nikodema Bąk nr PESEL:07242108217 i Gabriela Bąk nr PESEL:09322402392, ostatnio zameldowanych na pobyt stały w Andrychowie, ul. Krakowska 146a/13, w osobie radcy prawnego Magdaleny Kowalskiej-Graca, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach: Mirosławę Wójcicką z wniosku wierzyciela Gminy Andrychów – Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie (sygn. akt Km 436/17),
  2. zobowiązać kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika radcę prawnego Magdalenę Kowalską-Graca do przedkładania Sądowi w okresach raz do roku pisemnych sprawozdań z podejmowanych czynności, oznaczając termin złożenia pierwszego sprawozdania na dzień 1 lutego 2019 r.
     


Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 291/17 2018-01-02
Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Halinie Kowal, córce Edwarda i Janiny, zmarłej w dniu 4 maja 2016 roku w Zebrzydowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Stanisławiu Górnym, PESEL: 56030106829.
Sąd poucza, że ten  kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
   

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 406/17 2017-11-08
Sygn. akt I Ns 406/17

„Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 406/17 z wniosku Krystyny Gąsiorskiej i Józefa Grzegorza Gąsiorskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lanckoronie, składającej się z działek nr 3247 o pow. 0,0043 ha, 3248 o pow. 0,0281 ha, 3249 o pow. 0,0068 ha, 3250 o pow. 0,0953 ha, 3251 o pow. 0,0978 ha, 3252 o pow. 0,0086 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005958/5 Sądu Rejonowego w  Wadowicach, w której  jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia Gibas   córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 40/1120 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 40/1120 części, Aniela  Głowacz w  udziałach wynoszących łącznie 64/1120 części, Maria Jarosz w  udziałach wynoszących łącznie 609/1120 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 367/1120 części oraz o zasiedzenie nieruchomości,  położonej w Lanckoronie składającej się z działek nr 3263 o pow. 0,0072 ha, 3264  o pow. 0,1032 ha, 3265  o pow. 0,0802  ha, 3266  o pow. 0,0129 ha, 3267 o pow. 0,0252 ha, 3268  o pow. 0,0079 ha, 3269 o pow. 0,2902 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005956/1 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w  której   jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia  Gibas córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 8560/479360 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 8560/479360 części,  Aniela Głowacz w udziałach wynoszących łącznie 19688/479360 części, Maria Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 276716/479360 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 161356/479360 części, zaś w  rejestrze  gruntów  jako posiadacz samoistny przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest Maria Jarosz córka Stanisława; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
 

Ogłoszenie do sygn. I Ns 609/17 2017-10-31
„Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Ryszardowi Byrski synu Konstantego i Stanisławy, PESEL: 47080513271, zmarłym nie później niż w dniu 28 marca 2017 roku w Inwałdzie, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Inwałdzie pod adresem: Inwałd, ul. Kolejowa 25B, w dniu 3 sierpnia 2017 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”
 

Ogłoszenie do sygn. I Ns 439/17 2017-10-16

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach, będącego sądem spadku po spadkodawczyni Danucie Woźniak, PESEL 51082612524, zmarłej 5 marca 2017 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej Barwałd Górny 151, w dniu 28 czerwca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 


Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 445/17 2017-08-31


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 445/17 ogłoszenie_NS_445-17.pdf 253333 bajtów 30

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 477/17 2017-08-31


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 477/17 Sygn_ns 477-17.pdf 110336 bajtów 20

Ogłoszenie do sygn. I Ns 1068/16 2017-08-29

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1068/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Władysławy Prorok o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona, składającej się z działki nr 2901/6 o pow. 0, 3021 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 190 obręb nr 0005 Skawinki, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.      
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 

Ogłoszenie w sprawie o sygn. I Ns 1365/16 2017-08-02


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1365/16 Ogłoszenie I Ns 1365.16.pdf 159942 bajtów 26

Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]