Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 723/17 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Zemanek przy uczestnictwie Władysława Zemanek, Grzegorza Zemanek, Marii Opyrchał, Cecylii Zemanek o nabycie przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1812 o pow. 0,0777 ha, położonej w Kleczy Dolnej, Gmina Wadowice – obszar wiejski, powiat wadowicki, województwo małopolskie, jednostka ewidencyjna nr 121809_5 Wadowice – obszar wiejski, obręb nr 0008 Klecza Dolna, jednostka rejestrowa nr G229, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest prowadzony zbiór dokumentów, a dla której w Rejestrze Gruntów jako posiadacz samoistny figuruje w udziale 1/1 Mieczysław Zemanek (s. Ignacego i Karoliny), zam. Klecza Dolna 230.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia z pominięciem ich, jeżeli zostanie ono udowodnione.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-02-19
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-02-19 14:29:22
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-05-19
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 375/17 z wniosku Roberta Kowalczyka, Lucjana Jaskiernego, Wiesława Dragana, Teresy Korzeniowskiej, Elżbiety Kowalczyk, Elżbiety Wyrwy, Bogusławy Dragan, Katarzyny Piecek-Olma przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Starosty Wadowickiego,  Gminy Wadowice o zasiedzenie służebności gruntowej przejazdu i przechodu  obciążającej działkę nr 1797 położoną w  Barwałdzie Dolnym o pow. 0,1014 ha, dla której nie można ustalić stanu własności ani księgi wieczystej, zaś w rejestrze  gruntów jako   władający  wpisany    jest   Urząd Miejski w  Wadowicach - drogi powszechnego korzystania; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-02-15
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-02-15 15:15:58
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-05-15
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 8 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 557/17  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Leszku Piotrze Holcman, synu Czesława i Leokadii, zmarłego w dniu 28 listopada  2016 r. w Suchej Beskidzkiej, ostatnio sale zamieszkałym w Andrychowie pod nr 66 pryz ulicy Tkackiej (nr pesel spadkodawcy 60042608198), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-02-09
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-02-09 10:22:41
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-05-09
ZARZĄDZENIE
 
 
Dnia 29 stycznia 2018r
 
Przewodniczący w osobie SSR Teresy Latocha w Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydziale  Cywilnym po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018r w Wadowicach sprawy z wniosku: Marii Mieszczak przy uczestnictwie Lucyny Magiery, Marka Marcina Mieszczaka, Pawła Mieszczaka o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Mieszczaku, podział majątku wspólnego i dział spadku po Włodzimierzu Mieszczaku
zarządza:
dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Pawła Mieszczaka, urodzonego w 1968 w Wadowicach - ustanowić kuratora w osobie Lucyny Magiery (adres do korespondencji: ul. Kościelna 10, 34-120 Andrychów) celem reprezentowania go w niniejszym postępowaniu.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-01-31
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-01-31 14:01:26
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2018-01-31
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-05-01
Sygn. akt I Co 1284/17
POSTANOWIENIE
Dnia 23 stycznia 2018 r.
 
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Michalina Walat-Lis
po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Wadowicach, na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Andrychów – Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie
przy uczestnictwie dłużników Haliny Bąk oraz małoletnich Nikodema Bąk i Gabriela Bąk
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia
  1. na zasadzie art. 802 kpc ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Haliny Bąk, nr PESEL 89022709805 oraz małoletnich Nikodema Bąk nr PESEL:07242108217 i Gabriela Bąk nr PESEL:09322402392, ostatnio zameldowanych na pobyt stały w Andrychowie, ul. Krakowska 146a/13, w osobie radcy prawnego Magdaleny Kowalskiej-Graca, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach: Mirosławę Wójcicką z wniosku wierzyciela Gminy Andrychów – Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie (sygn. akt Km 436/17),
  2. zobowiązać kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika radcę prawnego Magdalenę Kowalską-Graca do przedkładania Sądowi w okresach raz do roku pisemnych sprawozdań z podejmowanych czynności, oznaczając termin złożenia pierwszego sprawozdania na dzień 1 lutego 2019 r.
     
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-01-26
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-01-26 13:21:42
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2018-01-26
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-07-26
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 17 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 541/17  zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy  Grzegorzu Stanisławie  Barciku, synu Stanisława Józefa i Józefy, zmarłym w dniu 5 marca 2017r. w Tarnowie  ostatnio stale zamieszkałym w Miejscu  ul.  Floriana 118 (nr pesel 80081117136), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Skarbowemu działającemu przy Urzędzie  Skarbowym w Wadowicach  stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobierami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-01-18
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-01-18 08:55:42
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2018-01-26
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-04-18
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns. 494/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Józefie Stopa z domu Kasprzyckiej córce Marcina i Józefy, z zawodu nauczycielce, ostatnio stale zamieszkałej w Wadowicach pod adresem Osiedle Kopernika 2/39,  zmarłej 18 maja 2006 r. w Wadowicach, po której pozostał majątek spadkowy w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego Osiedle Kopernika 2/39.
Wzywa się spadkobierców po Helenie Józefie Stopa, aby w terminie trzymiesięcznym od daty wywieszenia ogłoszenia, zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-01-15
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-01-15 11:16:56
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2018-01-15
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-04-15
Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Halinie Kowal, córce Edwarda i Janiny, zmarłej w dniu 4 maja 2016 roku w Zebrzydowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Stanisławiu Górnym, PESEL: 56030106829.
Sąd poucza, że ten  kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
   
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2018-01-02
PublikującyRyszawy Sławomir 2018-01-02 09:18:44
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2018-01-02
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2019-01-02
Sygn. akt I Ns 406/17

„Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 406/17 z wniosku Krystyny Gąsiorskiej i Józefa Grzegorza Gąsiorskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lanckoronie, składającej się z działek nr 3247 o pow. 0,0043 ha, 3248 o pow. 0,0281 ha, 3249 o pow. 0,0068 ha, 3250 o pow. 0,0953 ha, 3251 o pow. 0,0978 ha, 3252 o pow. 0,0086 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005958/5 Sądu Rejonowego w  Wadowicach, w której  jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia Gibas   córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 40/1120 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 40/1120 części, Aniela  Głowacz w  udziałach wynoszących łącznie 64/1120 części, Maria Jarosz w  udziałach wynoszących łącznie 609/1120 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 367/1120 części oraz o zasiedzenie nieruchomości,  położonej w Lanckoronie składającej się z działek nr 3263 o pow. 0,0072 ha, 3264  o pow. 0,1032 ha, 3265  o pow. 0,0802  ha, 3266  o pow. 0,0129 ha, 3267 o pow. 0,0252 ha, 3268  o pow. 0,0079 ha, 3269 o pow. 0,2902 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005956/1 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w  której   jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia  Gibas córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 8560/479360 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 8560/479360 części,  Aniela Głowacz w udziałach wynoszących łącznie 19688/479360 części, Maria Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 276716/479360 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 161356/479360 części, zaś w  rejestrze  gruntów  jako posiadacz samoistny przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest Maria Jarosz córka Stanisława; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-11-08
PublikującyRyszawy Sławomir 2017-11-08 13:29:37
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2019-02-08
„Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Ryszardowi Byrski synu Konstantego i Stanisławy, PESEL: 47080513271, zmarłym nie później niż w dniu 28 marca 2017 roku w Inwałdzie, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Inwałdzie pod adresem: Inwałd, ul. Kolejowa 25B, w dniu 3 sierpnia 2017 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-10-31
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-10-31 12:29:58
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-12-01
Sygn. akt I Co 939/17
POSTANOWIENIE
Dnia 20 października 2017 r.
 
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Michalina Walat-Lis
po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. w Wadowicach, na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Fast Finance S.A. we Wrocławiu
przy uczestnictwie dłużnika Pawła Łabaj
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia
  1. na zasadzie art. 802 kpc ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Pawła Łabaj, nr PESEL 80012417511, ostatnio zameldowanego na pobyt stały w Woźnikach, ul. Zacisze 25, kuratora w osobie radcy prawnego Magdaleny Kowalskiej-Graca, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach: Łukasza Kołodziejczyka, z wniosku wierzyciela Fast Finance S.A. we Wrocławiu (sygn. akt Km 821/17),
  2. zobowiązać kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika radcę prawnego Magdalenę Kowalską-Graca do przedkładania Sądowi w okresach raz do roku pisemnych sprawozdań z podejmowanych czynności, oznaczając termin złożenia pierwszego sprawozdania na dzień 1 listopada 2018 r.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-10-23
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-10-23 15:30:10
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-04-23

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach, będącego sądem spadku po spadkodawczyni Danucie Woźniak, PESEL 51082612524, zmarłej 5 marca 2017 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej Barwałd Górny 151, w dniu 28 czerwca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-10-16
PublikującyPolak Łukasz 2017-10-16 09:47:30
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2019-01-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 477/17 Sygn_ns 477-17.pdf 110336 bajtów 17
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-31
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-31 22:05:48
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-10-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 445/17 ogłoszenie_NS_445-17.pdf 253333 bajtów 28
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-31
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-31 22:04:56
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-10-01

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1068/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Władysławy Prorok o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona, składającej się z działki nr 2901/6 o pow. 0, 3021 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 190 obręb nr 0005 Skawinki, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.      
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-29
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-29 13:44:49
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-11-29
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1365/16 Ogłoszenie I Ns 1365.16.pdf 159942 bajtów 23
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-02
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-08-02 11:09:03
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-11-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1284/16 ogłoszenie_I Ns 1284-16.docx 12387 bajtów 12
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-08 11:44:04
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-08

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach. będącego sądem spadku po spadkodawcy Krzysztofie Gołda, PESEL 51020818551, zmarłym 26 kwietnia 2016 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Rzykach, Osiedle Młocki Dolne 55, 34-125 Sułkowice, w dniu 7 września 2016 r. został złożony wykaz inwentarza.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-06
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-06 10:28:11
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-06

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 383/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Lidii Piórkowskiej przy uczestnictwie Marii Błońskiej, Jadwigi Stępniak, Elżbiety Łach, Mirosława Dębińskiego, Stanisławy Krupa, Macieja Barucha, Jerzego Barucha i Renaty Harańczyk o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, składającej się z działki nr 5391 o pow. 0, 0380 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 253 obręb nr 0005 Kalwaria Zebrzydowska, dla której nie można ustalić stanu własności.            

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-01
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-01 08:47:05
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 728/16 Ns 728-16.pdf 165670 bajtów 10
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-19
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-19 15:19:45
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-04-19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2018r. 01:17:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.