Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności

"Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 439/16 z wniosku Adama Byrskiego o zasiedzenie służebności przejazdu i przechodu po działce nr 7087 o powierzchni 0,0341 ha położonej w Choczni, objętej Zbiorem Dokumentów ZD nr 5375  Sądu Rejonowego w Wadowicach, w którym jako współwłaściciele ujawnieni są: Władysław Holcman w 7/200 części,  Franciszek  Holcman w 7/200 części , Jan  Holcman w 7/200 części, Tadeusz   Holcman w 7/200 części, Stefania  Bartyzel w 7/200 części, a na skutek tego, że  księga gruntowa  lwh 149 dla wsi Chocznia uległ zniszczeniu dalsze części własności tej nieruchomości nie zostały ujawnione, zaś w ewidencji gruntów jako władający ujawniony jest Urząd Miejski w Wadowicach - Drogi Powszechnego Korzystania; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie."
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłRóżański Krzysztof 2017-06-13
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-13 08:53:58
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-13

„Sąd Rejonowy w Wadowicach informuje, że postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r. (sygn. akt I Ns 1054/16) zezwolił Powiatowi Wadowickiemu na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie 540,80 zł tytułem odszkodowania za nabycie na rzecz Powiatu Wadowickiego udziału wynoszącego 80/96 części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1419/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Stryszowie, który według wpisów w księdze wieczystej KR1W/00041049/4 ujawniony jest na rzecz Julii Kubaszewskiej, Józefa Kubaszewskiego, Anny Kubaszewskiej, Wojciecha Czaickiego, Wiktorii Kubaszewskiej, Anny Grzybek, Władysława Grzybka i Ksawerego Pękali;
oraz stwierdził, iż wypłata środków z depozytu sądowego nastąpi na wniosek i na rzecz osoby, która przedłoży dokument potwierdzający jej prawo własności do wywłaszczonego udziału w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1419/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Stryszowie. W związku z powyższym Sąd wzywa właścicieli w/w nieruchomości do odbioru depozytu."
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłRóżański Krzysztof 2017-06-13
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-13 08:52:29
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-13
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 30 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 792/16  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Pawle Korczaku, synu Adolfa i Bronisławy, zmarłym w dniu 26 maja 2014 r. w Inwałdzie i tam ostatnio stale zamieszkałym na osiedlu Korcza nr 84 (PESEL 63060615599), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobierami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-06-02
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-02 15:19:33
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-02
"Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 949/15 z wniosku Gminy Spytkowice o zasiedzenie  nieruchomości położonych w Bachowicach stanowiących działki nr 401/7 o powierzchni 0,0689 ha, nr 623/9 o powierzchni  0,0543 ha, nr 1442/2 o powierzchni 0,0416 ha, nr 3093/10 o powierzchni 0,1047 ha, nr 4275 o powierzchni 0,2489 ha, dla  których nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności, nr 1441/5 o  powierzchni 0,0504 ha, objętej Zbiorem Dokumentów ZD nr 11145 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w którym jako właściciel ujawniony jest Stefan Suski syn Jana i Walerii, nr 4287 o powierzchni 0,1223 ha, objętej Zbiorem Dokumentów ZD nr 9672 Sądu  Rejonowego w Wadowicach, w którym jako współwłaściciele ujawnieni są Jan Dębski syn Józefa i Marii w 1/2 części  oraz Maria  z Mamoniów  Jasińska córka  Juliana  i Eleonory w 3/8 części, zaś odnośnie udziału w wysokości 1/8 części nie można ustalić współwłaściciela; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości których dotyczy przedmiotowe postępowanie."
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-05-19
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-05-19 15:01:32
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-08-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 221/17 Ogłoszenie do sygn. akt Ns 221-17.pdf 170462 bajtów 10
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-05-19
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-05-19 14:59:06
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-08-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1434/16 Ogłozsenie do sygn. I Ns 1434-16.pdf 161004 bajtów 4
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-05-12
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-05-12 15:27:40
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-08-12
„Sąd Rejonowy w Wadowicach informuje, że postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I Ns 1130/16) zezwolił Skarbowi Państwa – Staroście Wadowickiemu na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie 282,54 zł, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 13/15 części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 2286/1 o pow. 0,0010 ha, położonej w Łękawicy, objętej księgą wieczystą KR1W/00041131/6 Sądu Rejonowego w Wadowicach, który to udział należał do zmarłego Franciszka Piwowarczyka syna Augustyna i Stefanii oraz stwierdził, iż wypłata środków z depozytu sądowego nastąpi na rzecz osoby, która przedłoży dokument potwierdzający prawo własności do w/w udziału we własności nieruchomości szczegółowo opisanej w sentencji postanowienia. W związku z powyższym Sąd wzywa spadkobierców w/w osoby oraz wszystkich uprawnionych do odbioru depozytu.”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-05-04
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-05-04 08:39:56
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-08-04
„ Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 908/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Andrzeja Mecha przy uczestnictwie Józefa Kasiarza, Gminy Lanckorona, Zofii Hyrkiel, Kazimierza Tatko, Adama Tatko, Józefa Tatko, Mariana Włoch, Józefa Włoch, Kazimiery Turek, Elżbiety Kiełbasa i Bogusławy Szymonek o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębia gmina Lanckorona, składającej się z działek nr 1003/3, 747, 1003/2 i 1426 o łącznej pow. 0, 1237 ha. Działki nr 747, 1003/2 i 1426 wpisane są do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 256 obręb nr 0002 Jastrzębia; pb. 84 zmieniła oznaczenie na działkę nr 1426. Działki  nr 747, 1003/2 i pb 84 objęte sa Zbiorem Dokumentów ZD 3090 Sądu Rejonowego w Wadowicach. Działka nr 1003/3 objęta jest rejestrem gruntów numer jednostki rejestrowej G 7 obręb nr 0002 Jastrzębia z wpisem Urzędu Gminy w Lanckoronie jako władającego i dla tej działki nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.
            Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione. ”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-05-04
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-05-04 08:44:11
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-08-04
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1451.16 Ogłoszenie do sygn. I Ns 1451.16.pdf 236417 bajtów 4
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-05-04
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-05-04 08:37:33
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-08-04
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1006/16 INs 1006-16 ogłoszenie.pdf 184484 bajtów 13
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-04-20
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-04-20 12:17:17
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-07-20
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 328/16.pdf Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 328)16.pdf 182111 bajtów 12
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-04-13
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-04-13 15:01:36
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-07-13
OGŁOSZENIE
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 3 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 909/16  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Zbigniewie Klaja, synu Stanisława i Alfredy, zmarłego w dniu 21 lutego 2012r. w Wadowicach i tam ostatnio stale zamieszkałym pod nr 18 przy ulicy Zatorskiej (nr pesel spadkodawcy 70080609033), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-04-04
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-04-04 13:03:35
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-07-04
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 65/17 Ns 65-17 ogłoszenie.pdf 191372 bajtów 13
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-04-04
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-04-04 13:05:44
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-07-04

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 987/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Edwarda Wrony przy uczestnictwie Anny Knapik, Krystyny Świerguła i Andrzeja Wrony o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Bachowice, gmina Spytkowice, składającej się z działki nr 262/4 o pow. 0, 0167 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 751 obręb nr 0001 Bachowice, dla której nie można ustalić stanu własności.            
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-03-09
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-09 12:58:17
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2017-12-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1284/16 ogłoszenie_I Ns 1284-16.docx 12387 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-08 11:44:04
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-08

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach. będącego sądem spadku po spadkodawcy Krzysztofie Gołda, PESEL 51020818551, zmarłym 26 kwietnia 2016 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Rzykach, Osiedle Młocki Dolne 55, 34-125 Sułkowice, w dniu 7 września 2016 r. został złożony wykaz inwentarza.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-06
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-06 10:28:11
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-06

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 383/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Lidii Piórkowskiej przy uczestnictwie Marii Błońskiej, Jadwigi Stępniak, Elżbiety Łach, Mirosława Dębińskiego, Stanisławy Krupa, Macieja Barucha, Jerzego Barucha i Renaty Harańczyk o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, składającej się z działki nr 5391 o pow. 0, 0380 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 253 obręb nr 0005 Kalwaria Zebrzydowska, dla której nie można ustalić stanu własności.            

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-01
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-01 08:47:05
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 945/16 Ns 945-16.pdf 166725 bajtów 14
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-23
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-23 14:55:00
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-04
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1197/16 I Ns 1197-16.pdf 175282 bajtów 13
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 08:32:13
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 640/16 Ns 640)16.pdf 162074 bajtów 14
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 14:18:36
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1233/16 I Ns 1233-16.rtf 52927 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:43:20
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1234/16 I Ns 1234-16.rtf 36185 bajtów 7
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:42:17
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 770/16 Ns 770-16.pdf 161860 bajtów 15
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-26
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-26 10:16:44
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 728/16 Ns 728-16.pdf 165670 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-19
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-19 15:19:45
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-04-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 794/16 I ns 794.16.pdf 167676 bajtów 12
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-10
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-10 13:12:23
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2017-11-21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2017r. 05:33:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.