Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 556/18 2018-12-12
OGŁOSZENIE

Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 11 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 556/18  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy Henryku Furdziku, nr PESEL 59120301654, zmarłym w dniu 8 marca 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Witanowicach,  nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukaszowi Kołodziejczykowi stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 391/18 2018-12-12
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 11  grudnia  2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 391/18 zarządził sporządzenie  spisu inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy Stanisławie  Kościecha, zmarłym w dniu 3 sierpnia 2016r. w  Wadowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Wadowicach os. Kopernika 7a/31, nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukaszowi Kołodziejczykowi stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 489/17 2018-11-30
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 489/17 prowadzone jest postępowanie z wniosku Urszuli Króliczek przy uczestnictwie Jarosława Grucy, Lecha Grucy, Barbary Kolber, Jana Legień, Haliny Majkut, Bogdana Ogiegło, Magdaleny Palasińskiej, Ireny Skowron, Marii Ślęzak o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Inwałd gmina Andrychów, składającej się z działki nr 1248/2 o pow. 0, 0451 ha, wpisanej do rejestru gruntów pod numerem G396, objętej wykazem hipotecznym lwh 91 księgi gruntowej gminy katastralnej Inwałd. Dla działki tej nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 630/17 2018-11-27
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 27 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns  630/17 zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawczyni Danucie  Wasilewskiej, zmarłej w dniu 26 sierpnia 2017r. w Wadowicach, ostatnio stale zamieszkałej w  Radoczy, nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławowi Młodzikowskiemu stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 341/18 2018-11-27
OGŁOSZENIE
 

W Sądzie Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 341/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Kapela przy uczestnictwie: Marii Kapela, Barbary Gibas, Haliny Dyrcz, Jana Kapela, Stanisława Socha, Grażyny Marsowicz, Pawła Socha, Katarzyny Siwek o nabycie przez uwłaszczenie prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr: 42/2, 46, 177/2, 181, 208/1, 232/2, położonej na terenie miejscowości Rzyki, gmina Andrychów, jednostka ewidencyjna 121801_5 Andrychów – obszar wiejski, jednostka rejestrowa – G70, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych nie jest w stanie ustalić księgi wieczystej, ani stanu własności w/w działek, a dla której w Rejestrze Gruntów jako władający w udziale 1/1 wpisana jest Marianna Kapela (córka Wincentego i Franciszki), zam. Rzyki, Os. Szafarze 30.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wadowicach, sygn. akt I Ns 996/96 z dnia 18 grudnia 1996 r., spadek po Mariannie Kapela nabyli: Elżbieta Młocek, Stefania Socha, Józef Kapela, Apolinary Kapela – po 1/4 części każde z nich.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wadowicach, sygn. akt I Ns 807/14 z dnia 22 czerwca 2016 r., spadek po Apolinarym Kapela nabyli: Maria Kapela, Barbara Gibas, Halina Dyrcz, Jan Kapela.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia z pominięciem ich, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 1135/16 2018-11-22
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Wadowicach ogłasza, że postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 1135/16 zezwolił Skarbowi Państwa – Staroście Wadowickiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.266,00 zł tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 185/192 części prawa własności nieruchomości niezabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1413 o powierzchni 0,0288 ha położoną w miejscowości Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Stryszów, powiat wadowicki - z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobie, która przedłoży dokument potwierdzający prawo własności do tej nieruchomości - na jej wniosek. Sąd wzywa określoną w ogłoszeniu osobę do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego.    

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 617/17 2018-11-15
OGŁOSZENIE

Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 14 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 617/17  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy Władysławie Piotrze Wojas, zmarłym w dniu 17 marca 2000 r., ostatnio stale zamieszkałym w Suchej Beskidzkiej,  nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławowi Młodzikowskiemu stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 609/18 2018-11-13
OGŁOSZENIE

Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 609/18  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy Grzegorzu Jerzym Gaweł, zmarłym w dniu 23 października 2011 r., ostatnio stale zamieszkałym w Barwałdzie Średnim,  nr PESEL 71091610577, nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 75/18 2018-10-31
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie

- z wniosku Gminy Wadowice

- przy uczestnictwie: Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę wadowickiego

- o nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia zabudowanej częściowo kioskiem nietrwale związanym z gruntem działki, położonej w mieście Wadowice, województwo małopolskie, oznaczonej numerem: 3338 o powierzchni 0.0096 ha.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi część zorganizowanego placu targowego położonego w Wadowicach przy Placu Bohaterów Getta.

Przedmiotowa działka została przekazana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w samoistne posiadanie Skarbu Państwa, w rejestrze gruntów, numer jednostki rejestrowej G 2512 Obręb Nr 0001 Wadowice jako władający tą działka wpisana jest Gmina Wadowice w całości.

Poczynając od dnia 30 kwietnia 1992 roku działka ta pozostaje w samoistnym posiadaniu Gminy Wadowice

Działka 3338 nie była objęta administracyjnym ani sądowym postępowaniem uwłaszczeniowym i nie był na nią wydany akt własności ziemi.

Własność tej nieruchomości objęta jest wykazem hipotecznym LWH 854 ks. Gr. Gm. Kat. Wadowice i wpisana jest w całości na rzecz Marii Wójcik - w całości - na podstawie kontraktu kupna - sprzedaży z daty Wadowice 12 października 1929 r. i planu sytuacyjnego z daty Wadowice 2 października 1929 r.

Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, położonej w Wadowicach, województwo małopolskie.

Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie działek opisanych w ogłoszeniu- jeżeli zostanie ono udowodnione.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I 469/17 2018-10-02
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. akt I Ns 469/17 prowadzone jest postępowanie z wniosku Janiny Urbańczyk o zasiedzenie na rzecz wnioskodawczyni i Kazimierza Urbańczyka, własności nieruchomości położonej w Targanicach, składającej się z działki nr: 1657/3 o pow. 0,0648 ha o nieustalonym stanie prawnym, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G568, obręb 0006 Targanice, gmina Andrychów.
Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Józefa Urbańczyka Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.”

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 149/18 2018-10-02
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 149/18 z wniosku Mirosława Przewoźniaka przy uczestnictwie Jerzego Barcika i innych o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Ryczowie, gmina Spytkowice, powiat Wadowicki, składających się z działek nr 567/1 o pow. 0,6975 ha, 1149/2 o pow. 0,0204 ha, 1154 o pow. 0,2006 ha, 1156 o pow. 0,0560 ha, 1158/2 o pow. 0,0339 ha, 1158/1 o pow. 0,6553 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Granicznej 7 o pow. zabudowy 96 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 213 m2, dla której nie można ustalić stanu własności zaś w rejestrze gruntów, jako jej posiadacze samoistni wpisani są Ryszard Barcik syn Franciszka i Julii oraz Janina Przewoźniak córka Franciszka i Julii oraz działki nr 488 o pow. 0,1336 ha, dla której nie można ustalić stanu własności zaś w rejestrze gruntów, jako jej właściciela ujawniony jest Stanisław Przewoźniak; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 701/16 2018-09-24
 W Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns. 701/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Nowak z d. Tomiak córce Józefa i Józefy, zmarłej 1 lutego 2012 r. w Roczynach i tam ostatnio stale zamieszkałej.
Wzywa się spadkobierców po Marii Nowak z d. Tomiak, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 818/17 2018-09-24
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 818/17 prowadzi postępowanie wszczęte z wniosku Mieczysława Żyły i Pauliny  Żyły przy udziale Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 6/11 o powierzchni 1,1590 ha oraz działki o numerze 1040/17 o powierzchni 0,2425 ha, obu położonych w miejscowości Przybradz, Gmina Wieprz, powiat wadowicki, województwo małopolskie, których stan prawny nie jest uregulowany, a jako władający wpisany jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. Sąd wzywa także  wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o nieznanych z miejsca pobytu uczestnikach, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 410/17 2018-09-20
OGŁOSZENIE

Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 31 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 410/17  zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Grzegorzu Jerzym Gaweł, synu Stanisława i Haliny, zmarłym w dniu 23 października 2011 r. w Barwałdzie Średnim i tam ostatnio stale zamieszkałym, nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Skarbowemu działającemu przy Urzędzie Skarbowym w Wadowicach, stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.

Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 627/17 2018-09-20
OGŁOSZENIE
    W Sądzie Rejonowym w Wadowicach I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 627/17 toczy się sprawa z wniosku Wiesława Pławny o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Pławnym, którego zwłoki znalezione zostały w dniu 04.04.2016r w Jaroszowicach. W skład spadku po spadkodawcy wchodzi udział we własności nieruchomości położonej w Jaroszowicach gmina Wadowice powiat wadowicki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 250.
    Wzywa się wszystkich spadkobierców Jana Pławny, aby w terminie trzech miesięcy od daty dokonania ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 437/17 2018-09-13
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie - z wniosku Franciszka Jarek, - przy uczestnictwie Mieczysława Paździora, Genowefy Paździora, Gustawa Krzysztofa Drożdż, Henryka Wiesława Chędogi, Jana Drożdż, Julii Kwaśniewskiej,

- o stwierdzenie praw do spadku po Franciszku Paździora synu Wojciecha i Marii z zawodu rolnik, cieśla, ostatnio stale zamieszkałym w Kozińcu, gmina Mucharz, zmarłym w dniu 20 września 1965 roku, nieposiadającego żadnego majątku oraz o stwierdzenie praw do spadku po Annie Paździora córce Jakuba i Zofii, zawód rolniczka, ostatnio stale zamieszkałej w Kozińcu gmina Mucharz, zmarłej w dniu 7 stycznia 1979 roku, posiadającej następujące nieruchomości: działkę oznaczoną numerem 8669/1 o powierzchni 1,4534 ha we wsi Ponikiew, działki oznaczone numerami: 9616/23 o powierzchni 1,0953 ha, 9616/24 o powierzchni 0,6679 ha, gospodarstwo rolne obejmujące działki oznaczone numerami: 9616/17,9616/20,9622/2,9623, 11863, 11864, 11865, 11866 o łącznej powierzchni 4,1335 ha, wszystkie nieruchomości położone we wsi Koziniec gmina Mucharz. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku po wymienionych w ogłoszeniu spadkodawcach gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


 

Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 291/17 2018-01-02
Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Halinie Kowal, córce Edwarda i Janiny, zmarłej w dniu 4 maja 2016 roku w Zebrzydowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Stanisławiu Górnym, PESEL: 56030106829.
Sąd poucza, że ten  kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
   

Ogłoszenie do sygn. I Ns 439/17 2017-10-16

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach, będącego sądem spadku po spadkodawczyni Danucie Woźniak, PESEL 51082612524, zmarłej 5 marca 2017 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej Barwałd Górny 151, w dniu 28 czerwca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 


Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]