Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Sygn. akt I Ns 504/17
ZARZĄDZENIE
                                                                                                       Dnia 7 grudnia 2017 roku
Przewodniczący posiedzenia Sądu Rejonowego w Wadowicach, Wydział I Cywilny
SSR Michalina Walat - Lis
Protokolant: stażysta protokolant Andrzej Jamróz
po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 roku w Wadowicach
na rozprawie
sprawy z wniosku GPM Vindexus NSFIZ w Warszwie
przy uczestnictwie Bartłomieja Nowaka, Andrzeja Nowaka, Anny Nowak
o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Nowak
zarządza
zarządza:
  1. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Bartłomieja Nowaka, Andrzeja Nowaka, Anny Nowak, ostatnio stale zamieszkałych w Roczynach, przy ul. Ogrodniczej 3 - kuratora w osobie radcy prawnego Magdaleny Kowalskiej - Graca;
  2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu oraz Urzędu Miasta w Andrychowie.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-12-08
PublikującyRyszawy Sławomir 2017-12-08 08:51:41
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-01-08
2017-11-30
Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Władysławie Gluza synu Katarzyny, PESEL: 50060117718, zmarłym w dniu 29 lipca 2017 roku w Tomicach, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym pod adresem: Tomice, ul. Podstawie 36, 34-100 Wadowice, w dniu 11 września 2017 roku został złożony wykaz inwentarza przed notariuszem Anną Musiał w Kancelarii Notarialnej w Wadowicach do Rep. A nr 4238/2017.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-11-30
PublikującyRyszawy Sławomir 2017-11-30 09:18:34
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2017-12-30
W Sądzie Rejonowy w Wadowicach, pod sygn. akt I Ns 430/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Wadowice przy uczestnictwie Skarbu Państwa – Starosty Wadowickiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kleczy Dolnej, składającej się z działek oznaczonych numerami: 132/2 o pow. 0,0104 ha, 132/3 o pow. 0,0321 ha, 132/6 o pow. 0,0168 ha, 1899/1 o pow. 0,1963 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, a dla której w wypisie z rejestru gruntów jako władający wpisany jest Urząd Miejski w Wadowicach – drogi powszechnego korzystania. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-11-15
PublikującyRyszawy Sławomir 2017-11-15 13:29:38
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-02-15
W Sądzie Rejonowym w Wadowicach pod sygnaturą akt I Ns 207/17 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Harańczyk przy uczestnictwie Marii Ściera, Krzysztofa Orkisz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Woźnikach (powiat wadowicki, gmina Tomice), składającej się z niezabudowanej działki nr 215, 214, 211 o łącznej powierzchni 0,5654 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych nie posiada spisów personalnych dla wsi Woźniki i nie jest w stanie ustalić księgi wieczystej, a dla której w wypisie z rejestru gruntów jako właścicielka wpisana jest Maria Potoczna, zam. Francja. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-11-14
PublikującyRyszawy Sławomir 2017-11-14 14:37:02
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-02-14
W Sądzie Rejonowy w Wadowicach pod sygnaturą akt I Ns 100/17 toczy się postępowanie z wniosku Sławomira Rusinek przy uczestnictwie Agnieszki Mikołajek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości 12/16 we własności nieruchomości położonej w Rzykach, składającej się z działek o numerach: 7901, 7902, 7903, o łącznej powierzchni 0,1972 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00090025/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako współwłaściciele ujawnieni są Sławomir Rusinek, Józef Okrzos, Anna Okrzos, Józef Sordyl, Jan Mikołajek. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza następców prawnych Jana Mikołajka, Józefa Sordyla, Józefa Okrzosa i Anny Okrzos do zgłoszenia swego udziału w sprawie, w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-11-14
PublikującyRyszawy Sławomir 2017-11-14 14:30:11
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2018-02-14
Sygn. akt I Ns 406/17

„Sąd Rejonowy w Wadowicach I Wydział Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 406/17 z wniosku Krystyny Gąsiorskiej i Józefa Grzegorza Gąsiorskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Lanckoronie, składającej się z działek nr 3247 o pow. 0,0043 ha, 3248 o pow. 0,0281 ha, 3249 o pow. 0,0068 ha, 3250 o pow. 0,0953 ha, 3251 o pow. 0,0978 ha, 3252 o pow. 0,0086 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005958/5 Sądu Rejonowego w  Wadowicach, w której  jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia Gibas   córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 40/1120 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 40/1120 części, Aniela  Głowacz w  udziałach wynoszących łącznie 64/1120 części, Maria Jarosz w  udziałach wynoszących łącznie 609/1120 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 367/1120 części oraz o zasiedzenie nieruchomości,  położonej w Lanckoronie składającej się z działek nr 3263 o pow. 0,0072 ha, 3264  o pow. 0,1032 ha, 3265  o pow. 0,0802  ha, 3266  o pow. 0,0129 ha, 3267 o pow. 0,0252 ha, 3268  o pow. 0,0079 ha, 3269 o pow. 0,2902 ha, objętej księgą wieczystą KR1W/00005956/1 Sądu Rejonowego w Wadowicach, w  której   jako współwłaściciele ujawnieni są Zofia  Gibas córka  Rufina i Anieli, w  udziale wynoszącym 8560/479360 części, Jan Głowacz syn Rufina i Anieli w udziale wynoszącym 8560/479360 części,  Aniela Głowacz w udziałach wynoszących łącznie 19688/479360 części, Maria Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 276716/479360 części, Franciszek Jarosz w udziałach wynoszących łącznie 161356/479360 części, zaś w  rejestrze  gruntów  jako posiadacz samoistny przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest Maria Jarosz córka Stanisława; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-11-08
PublikującyRyszawy Sławomir 2017-11-08 13:29:37
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Ryszawy Sławomir 2019-02-08
„Do Sądu Rejonowego w Wadowicach będącego sądem spadku po spadkodawcy Ryszardowi Byrski synu Konstantego i Stanisławy, PESEL: 47080513271, zmarłym nie później niż w dniu 28 marca 2017 roku w Inwałdzie, ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Inwałdzie pod adresem: Inwałd, ul. Kolejowa 25B, w dniu 3 sierpnia 2017 roku został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-10-31
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-10-31 12:29:58
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-12-01
Sygn. akt I Co 939/17
POSTANOWIENIE
Dnia 20 października 2017 r.
 
 
Sąd Rejonowy w Wadowicach, I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR Michalina Walat-Lis
po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. w Wadowicach, na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Fast Finance S.A. we Wrocławiu
przy uczestnictwie dłużnika Pawła Łabaj
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika
postanawia
  1. na zasadzie art. 802 kpc ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Pawła Łabaj, nr PESEL 80012417511, ostatnio zameldowanego na pobyt stały w Woźnikach, ul. Zacisze 25, kuratora w osobie radcy prawnego Magdaleny Kowalskiej-Graca, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym przez Zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach: Łukasza Kołodziejczyka, z wniosku wierzyciela Fast Finance S.A. we Wrocławiu (sygn. akt Km 821/17),
  2. zobowiązać kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika radcę prawnego Magdalenę Kowalską-Graca do przedkładania Sądowi w okresach raz do roku pisemnych sprawozdań z podejmowanych czynności, oznaczając termin złożenia pierwszego sprawozdania na dzień 1 listopada 2018 r.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-10-23
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-10-23 15:30:10
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-04-23

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach, będącego sądem spadku po spadkodawczyni Danucie Woźniak, PESEL 51082612524, zmarłej 5 marca 2017 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej Barwałd Górny 151, w dniu 28 czerwca 2017 r. został złożony wykaz inwentarza.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-10-16
PublikującyPolak Łukasz 2017-10-16 09:47:30
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2019-01-16
„Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 1358/16 z wniosku Krystyny Gwiazda o zasiedzenie prawa własności części nieruchomości położonej w Sułkowicach, gmina Andrychów, powiat Wadowicki, stanowiącej działkę nr 1853/2 o pow. 0,0972 ha,  dla której nie można ustalić stanu własności ani  księgi wieczystej zaś w rejestrze gruntów jako jej współwładający ujawnieni są  Władysław Makles, syn Ignacego i Marii oraz Maria  Rozalia Zawadzka, córka Jana i Rozalii; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-09-19
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-09-19 08:47:47
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-12-19
„Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 147/17 z wniosku Jana Fabin o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Spytkowicach, gmina Spytkowice, powiat Wadowicki, składającej się z działek nr 3978/1 o pow. 0,7728 ha, nr 3988/2 o pow. 0,1698 ha, nr 4440/2 o pow. 0,3891 ha dla której nie można ustalić księgi wieczystej  ani stanu własności zaś w rejestrze gruntów jako jej posiadacz samoistny ujawniony jest  Józef  Fabin  syn Stanisława zamieszkały Spytkowice, ul. Nowa 10; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie.”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-09-19
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-09-19 08:46:07
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 477/17 Sygn_ns 477-17.pdf 110336 bajtów 16
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-31
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-31 22:05:48
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-10-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. akt I Ns 445/17 ogłoszenie_NS_445-17.pdf 253333 bajtów 27
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-31
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-31 22:04:56
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-10-01

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1068/16 prowadzone jest postępowanie z wniosku Władysławy Prorok o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Skawinki gmina Lanckorona, składającej się z działki nr 2901/6 o pow. 0, 3021 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 190 obręb nr 0005 Skawinki, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.      
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-29
PublikującyPolak Łukasz 2017-08-29 13:44:49
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-11-29
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1365/16 Ogłoszenie I Ns 1365.16.pdf 159942 bajtów 23
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-02
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-08-02 11:09:03
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-11-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1284/16 ogłoszenie_I Ns 1284-16.docx 12387 bajtów 12
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-08 11:44:04
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-08

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach. będącego sądem spadku po spadkodawcy Krzysztofie Gołda, PESEL 51020818551, zmarłym 26 kwietnia 2016 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Rzykach, Osiedle Młocki Dolne 55, 34-125 Sułkowice, w dniu 7 września 2016 r. został złożony wykaz inwentarza.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-06
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-06 10:28:11
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-06

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 383/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Lidii Piórkowskiej przy uczestnictwie Marii Błońskiej, Jadwigi Stępniak, Elżbiety Łach, Mirosława Dębińskiego, Stanisławy Krupa, Macieja Barucha, Jerzego Barucha i Renaty Harańczyk o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, składającej się z działki nr 5391 o pow. 0, 0380 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 253 obręb nr 0005 Kalwaria Zebrzydowska, dla której nie można ustalić stanu własności.            

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-01
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-01 08:47:05
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 945/16 Ns 945-16.pdf 166725 bajtów 15
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-23
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-23 14:55:00
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-04
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 640/16 Ns 640)16.pdf 162074 bajtów 16
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 14:18:36
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1197/16 I Ns 1197-16.pdf 175282 bajtów 15
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 08:32:13
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1233/16 I Ns 1233-16.rtf 52927 bajtów 11
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:43:20
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1234/16 I Ns 1234-16.rtf 36185 bajtów 8
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:42:17
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 770/16 Ns 770-16.pdf 161860 bajtów 16
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-26
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-26 10:16:44
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 728/16 Ns 728-16.pdf 165670 bajtów 10
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-19
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-19 15:19:45
ModyfikacjaSławomir Ryszawy 2017-11-08
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-04-19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 13 grudnia 2017r. 19:28:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.