Sąd Rejonowy w Wadowicach
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
„W Sądzie Rejonowym w Wadowicach, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 42/17, toczy się postępowanie z wniosku Marzeny Pasternak, Krzysztofa Pasternak przy uczestnictwie Jana Pieczarka (syna Stanisława i Anny), Jana Dziedzic, Jana Pieczarka (syna Stanisława i Marii), Ewy Potoczny, Mariana Potoczny, Andrzeja Potempa, Zbigniewa Potempa, Heleny Brzazgacz, Beaty Wróbel, Tadeusza Potempa, Edwarda Potempa, Wandy Gaik, Zofii Potempa, Marii Potempa, Agnieszki Potempa, Anny Gzela, Marty Kołaczyk, Ewy Zmiertka, Małgorzaty Płonka, Adama Potempa, Sławomira Potempa, Urszuli Weiser o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Wieprzu, stanowiącej część działki nr 6046/7, o pow. ok 0,0020 ha, dla której nie można ustalić księgi wieczystej ani stanu własności.
Sąd wzywa wszystkich właścicieli wyżej wymienionej nieruchomości lub ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili własność lub nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich przy ustalaniu zasiedzenia, jeśli zostanie ono stwierdzone.”
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-18
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-08-18 07:47:35
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-11-18
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie do sygn. I Ns 1365/16 Ogłoszenie I Ns 1365.16.pdf 159942 bajtów 14
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-08-02
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-08-02 11:09:03
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2018-11-02
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 1066/16 zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Krzysztofie Szwed, synu Stanisława i Haliny, zmarłym w dniu 14 czerwca 2016r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowicach pod numerem 51 (PESEL 68070905456), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi  Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej, stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza. Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 1066/16 zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Krzysztofie Szwed, synu Stanisława i Haliny, zmarłym w dniu 14 czerwca 2016r. w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Sosnowicach pod numerem 51 (PESEL 68070905456), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi  Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej, stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-07-05
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-07-05 12:48:56
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-10-05

„Sąd Rejonowy w Wadowicach informuje, że postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r. (sygn. akt I Ns 1054/16) zezwolił Powiatowi Wadowickiemu na złożenie do depozytu sądowego świadczenia pieniężnego w kwocie 540,80 zł tytułem odszkodowania za nabycie na rzecz Powiatu Wadowickiego udziału wynoszącego 80/96 części w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 1419/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Stryszowie, który według wpisów w księdze wieczystej KR1W/00041049/4 ujawniony jest na rzecz Julii Kubaszewskiej, Józefa Kubaszewskiego, Anny Kubaszewskiej, Wojciecha Czaickiego, Wiktorii Kubaszewskiej, Anny Grzybek, Władysława Grzybka i Ksawerego Pękali;
oraz stwierdził, iż wypłata środków z depozytu sądowego nastąpi na wniosek i na rzecz osoby, która przedłoży dokument potwierdzający jej prawo własności do wywłaszczonego udziału w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1419/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Stryszowie. W związku z powyższym Sąd wzywa właścicieli w/w nieruchomości do odbioru depozytu."
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłRóżański Krzysztof 2017-06-13
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-13 08:52:29
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-13

"Sąd Rejonowy w Wadowicach Wydział I Cywilny w związku z postępowaniem prowadzonym pod sygnaturą akt I Ns 439/16 z wniosku Adama Byrskiego o zasiedzenie służebności przejazdu i przechodu po działce nr 7087 o powierzchni 0,0341 ha położonej w Choczni, objętej Zbiorem Dokumentów ZD nr 5375  Sądu Rejonowego w Wadowicach, w którym jako współwłaściciele ujawnieni są: Władysław Holcman w 7/200 części,  Franciszek  Holcman w 7/200 części , Jan  Holcman w 7/200 części, Tadeusz   Holcman w 7/200 części, Stefania  Bartyzel w 7/200 części, a na skutek tego, że  księga gruntowa  lwh 149 dla wsi Chocznia uległ zniszczeniu dalsze części własności tej nieruchomości nie zostały ujawnione, zaś w ewidencji gruntów jako władający ujawniony jest Urząd Miejski w Wadowicach - Drogi Powszechnego Korzystania; wzywa wszystkich zainteresowanych toczącym się postępowaniem, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości której dotyczy przedmiotowe postępowanie."
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłRóżański Krzysztof 2017-06-13
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-13 08:53:58
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-13
Sąd  Rejonowy w Wadowicach w dniu 30 maja 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 792/16  zarządził sporządzenie  spisu  inwentarza  majątku spadkowego po spadkodawcy  Pawle Korczaku, synu Adolfa i Bronisławy, zmarłym w dniu 26 maja 2014 r. w Inwałdzie i tam ostatnio stale zamieszkałym na osiedlu Korcza nr 84 (PESEL 63060615599), nakazując sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławie Wójcickiej stwierdzając, że koszty sporządzenia spisu inwentarza mają zostać pokryte z majątku spadkowego.
Sąd poucza, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku   lub zapisobierami, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą  uczestniczyć  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają  zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-06-02
PublikującyRóżański Krzysztof 2017-06-02 15:19:33
Data wygaśnięcia: Różański Krzysztof 2017-09-02

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 987/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Edwarda Wrony przy uczestnictwie Anny Knapik, Krystyny Świerguła i Andrzeja Wrony o uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Bachowice, gmina Spytkowice, składającej się z działki nr 262/4 o pow. 0, 0167 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 751 obręb nr 0001 Bachowice, dla której nie można ustalić stanu własności.            
Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2017-03-09
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-09 12:58:17
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2017-12-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1284/16 ogłoszenie_I Ns 1284-16.docx 12387 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-08 11:44:04
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-08

Do Sądu Rejonowego w Wadowicach. będącego sądem spadku po spadkodawcy Krzysztofie Gołda, PESEL 51020818551, zmarłym 26 kwietnia 2016 r., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Rzykach, Osiedle Młocki Dolne 55, 34-125 Sułkowice, w dniu 7 września 2016 r. został złożony wykaz inwentarza.Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-06
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-06 10:28:11
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-06

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 383/14 prowadzone jest postępowanie z wniosku Lidii Piórkowskiej przy uczestnictwie Marii Błońskiej, Jadwigi Stępniak, Elżbiety Łach, Mirosława Dębińskiego, Stanisławy Krupa, Macieja Barucha, Jerzego Barucha i Renaty Harańczyk o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, składającej się z działki nr 5391 o pow. 0, 0380 ha, wpisanej do rejestru gruntów, numer jednostki rejestrowej G 253 obręb nr 0005 Kalwaria Zebrzydowska, dla której nie można ustalić stanu własności.            

Wszystkich zainteresowanych Sąd wzywa o zgłoszenie swego udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono udowodnione.

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-12-01
PublikującyPolak Łukasz 2016-12-01 08:47:05
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-03-01
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 945/16 Ns 945-16.pdf 166725 bajtów 14
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-23
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-23 14:55:00
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-04
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 640/16 Ns 640)16.pdf 162074 bajtów 14
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 14:18:36
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1197/16 I Ns 1197-16.pdf 175282 bajtów 13
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-14
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-14 08:32:13
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1233/16 I Ns 1233-16.rtf 52927 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:43:20
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 1234/16 I Ns 1234-16.rtf 36185 bajtów 7
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-11-08
PublikującyPolak Łukasz 2016-11-08 14:42:17
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-02-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 770/16 Ns 770-16.pdf 161860 bajtów 15
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-26
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-26 10:16:44
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-01-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 728/16 Ns 728-16.pdf 165670 bajtów 9
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-19
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-19 15:19:45
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2018-04-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie dot. sygn. I Ns 794/16 I ns 794.16.pdf 167676 bajtów 12
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Wadowicach
WytworzyłSąd Rejonowy w Wadowicach 2016-10-10
PublikującyPolak Łukasz 2016-10-10 13:12:23
Data wygaśnięcia: Polak Łukasz 2017-11-21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Wadowicachul. Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice tel. (33) 875-70-00 email: oa_wadowice@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 24 sierpnia 2017r. 10:29:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.